ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد علی دیباجی، حسن محسنی راد، (1397). علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا درباره علم خدا به ماسوا، مجله الهیات تطبیقی، 9(20)، 29-39. magiran.com/p1972433
Seyed Mohammad Ali Dibaji , Hassan Mohseni Rad, (2018). Strongest Knowledge by Presence; Mulla Shamsa’s view about God’s Knowledge to others, Comparative Theology, 9(20), 29-39. magiran.com/p1972433
سید محمد علی دیباجی، حسن محسنی راد، علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا درباره علم خدا به ماسوا. مجله الهیات تطبیقی، 1397؛ 9(20): 29-39. magiran.com/p1972433
Seyed Mohammad Ali Dibaji , Hassan Mohseni Rad, Strongest Knowledge by Presence; Mulla Shamsa’s view about God’s Knowledge to others, Comparative Theology, 2018; 9(20): 29-39. magiran.com/p1972433
سید محمد علی دیباجی، حسن محسنی راد، "علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا درباره علم خدا به ماسوا"، مجله الهیات تطبیقی 9، شماره 20 (1397): 29-39. magiran.com/p1972433
Seyed Mohammad Ali Dibaji , Hassan Mohseni Rad, "Strongest Knowledge by Presence; Mulla Shamsa’s view about God’s Knowledge to others", Comparative Theology 9, no.20 (2018): 29-39. magiran.com/p1972433
سید محمد علی دیباجی، حسن محسنی راد، (1397). 'علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا درباره علم خدا به ماسوا'، مجله الهیات تطبیقی، 9(20)، صص.29-39. magiran.com/p1972433
Seyed Mohammad Ali Dibaji , Hassan Mohseni Rad, (2018). 'Strongest Knowledge by Presence; Mulla Shamsa’s view about God’s Knowledge to others', Comparative Theology, 9(20), pp.29-39. magiran.com/p1972433
سید محمد علی دیباجی؛ حسن محسنی راد. "علم حضوری اقوی؛ دیدگاه ملاشمسا درباره علم خدا به ماسوا". مجله الهیات تطبیقی، 9 ،20 ، 1397، 29-39. magiran.com/p1972433
Seyed Mohammad Ali Dibaji ; Hassan Mohseni Rad. "Strongest Knowledge by Presence; Mulla Shamsa’s view about God’s Knowledge to others", Comparative Theology, 9, 20, 2018, 29-39. magiran.com/p1972433
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال