ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه آسیایی، محمد یمینی، حسین مهدیان، (1397). مقایسه اثر بخشی آموزش بازسازی مهارت های ادارکی و آموزش کارکردهای اجرایی (توجه، برنامه ریزی، بازداری پاسخ) بر حافظه کاری، استدلال ادراکی و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم با اختلال یادگیری ویژه ریاضی، فصلنامه روانشناسی شناختی، 6(3)، 61-70. magiran.com/p1972457
Farzaneh Asiaee, Mohammad Yamini, Hossein Mahdian, (2018). The Comparsion the Effectiveness of Perceptual Skills Reconstruction and Education Executive Functions (Attention, Planning, Respose Inhibition) on Working Memory, Perceptual Reasoning, and Math Performance of Students with Specific Math Learning Disorder, Journal of Cognitive Psycholog, 6(3), 61-70. magiran.com/p1972457
فرزانه آسیایی، محمد یمینی، حسین مهدیان، مقایسه اثر بخشی آموزش بازسازی مهارت های ادارکی و آموزش کارکردهای اجرایی (توجه، برنامه ریزی، بازداری پاسخ) بر حافظه کاری، استدلال ادراکی و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم با اختلال یادگیری ویژه ریاضی. فصلنامه روانشناسی شناختی، 1397؛ 6(3): 61-70. magiran.com/p1972457
Farzaneh Asiaee, Mohammad Yamini, Hossein Mahdian, The Comparsion the Effectiveness of Perceptual Skills Reconstruction and Education Executive Functions (Attention, Planning, Respose Inhibition) on Working Memory, Perceptual Reasoning, and Math Performance of Students with Specific Math Learning Disorder, Journal of Cognitive Psycholog, 2018; 6(3): 61-70. magiran.com/p1972457
فرزانه آسیایی، محمد یمینی، حسین مهدیان، "مقایسه اثر بخشی آموزش بازسازی مهارت های ادارکی و آموزش کارکردهای اجرایی (توجه، برنامه ریزی، بازداری پاسخ) بر حافظه کاری، استدلال ادراکی و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم با اختلال یادگیری ویژه ریاضی"، فصلنامه روانشناسی شناختی 6، شماره 3 (1397): 61-70. magiran.com/p1972457
Farzaneh Asiaee, Mohammad Yamini, Hossein Mahdian, "The Comparsion the Effectiveness of Perceptual Skills Reconstruction and Education Executive Functions (Attention, Planning, Respose Inhibition) on Working Memory, Perceptual Reasoning, and Math Performance of Students with Specific Math Learning Disorder", Journal of Cognitive Psycholog 6, no.3 (2018): 61-70. magiran.com/p1972457
فرزانه آسیایی، محمد یمینی، حسین مهدیان، (1397). 'مقایسه اثر بخشی آموزش بازسازی مهارت های ادارکی و آموزش کارکردهای اجرایی (توجه، برنامه ریزی، بازداری پاسخ) بر حافظه کاری، استدلال ادراکی و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم با اختلال یادگیری ویژه ریاضی'، فصلنامه روانشناسی شناختی، 6(3)، صص.61-70. magiran.com/p1972457
Farzaneh Asiaee, Mohammad Yamini, Hossein Mahdian, (2018). 'The Comparsion the Effectiveness of Perceptual Skills Reconstruction and Education Executive Functions (Attention, Planning, Respose Inhibition) on Working Memory, Perceptual Reasoning, and Math Performance of Students with Specific Math Learning Disorder', Journal of Cognitive Psycholog, 6(3), pp.61-70. magiran.com/p1972457
فرزانه آسیایی؛ محمد یمینی؛ حسین مهدیان. "مقایسه اثر بخشی آموزش بازسازی مهارت های ادارکی و آموزش کارکردهای اجرایی (توجه، برنامه ریزی، بازداری پاسخ) بر حافظه کاری، استدلال ادراکی و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه سوم با اختلال یادگیری ویژه ریاضی". فصلنامه روانشناسی شناختی، 6 ،3 ، 1397، 61-70. magiran.com/p1972457
Farzaneh Asiaee; Mohammad Yamini; Hossein Mahdian. "The Comparsion the Effectiveness of Perceptual Skills Reconstruction and Education Executive Functions (Attention, Planning, Respose Inhibition) on Working Memory, Perceptual Reasoning, and Math Performance of Students with Specific Math Learning Disorder", Journal of Cognitive Psycholog, 6, 3, 2018, 61-70. magiran.com/p1972457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال