ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره سید حسنی، فاطمه مرادیان، سرمد قادر، مسعود حاتم پور، فرید گل کار، (1397). تعیین مناطق هدف در پروژه های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به کمک شبیه سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، 1-30. magiran.com/p1973011
Mansoureh Seyedhasani, Fatemeh Moradian, Sarmad Ghader , Farid Golkar, Masoud Hatampour, (2019). Determining Target and Control Areas in Operational Cloud Seeding Programs over Iran by Dispersion Simulation of Seeding Materials Using HYSPLIT Model, Iranian Journal of Geophysics, 12(4), 1-30. magiran.com/p1973011
منصوره سید حسنی، فاطمه مرادیان، سرمد قادر، مسعود حاتم پور، فرید گل کار، تعیین مناطق هدف در پروژه های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به کمک شبیه سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT. مجله ژئوفیزیک ایران، 1397؛ 12(4): 1-30. magiran.com/p1973011
Mansoureh Seyedhasani, Fatemeh Moradian, Sarmad Ghader , Farid Golkar, Masoud Hatampour, Determining Target and Control Areas in Operational Cloud Seeding Programs over Iran by Dispersion Simulation of Seeding Materials Using HYSPLIT Model, Iranian Journal of Geophysics, 2019; 12(4): 1-30. magiran.com/p1973011
منصوره سید حسنی، فاطمه مرادیان، سرمد قادر، مسعود حاتم پور، فرید گل کار، "تعیین مناطق هدف در پروژه های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به کمک شبیه سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT"، مجله ژئوفیزیک ایران 12، شماره 4 (1397): 1-30. magiran.com/p1973011
Mansoureh Seyedhasani, Fatemeh Moradian, Sarmad Ghader , Farid Golkar, Masoud Hatampour, "Determining Target and Control Areas in Operational Cloud Seeding Programs over Iran by Dispersion Simulation of Seeding Materials Using HYSPLIT Model", Iranian Journal of Geophysics 12, no.4 (2019): 1-30. magiran.com/p1973011
منصوره سید حسنی، فاطمه مرادیان، سرمد قادر، مسعود حاتم پور، فرید گل کار، (1397). 'تعیین مناطق هدف در پروژه های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به کمک شبیه سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT'، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، صص.1-30. magiran.com/p1973011
Mansoureh Seyedhasani, Fatemeh Moradian, Sarmad Ghader , Farid Golkar, Masoud Hatampour, (2019). 'Determining Target and Control Areas in Operational Cloud Seeding Programs over Iran by Dispersion Simulation of Seeding Materials Using HYSPLIT Model', Iranian Journal of Geophysics, 12(4), pp.1-30. magiran.com/p1973011
منصوره سید حسنی؛ فاطمه مرادیان؛ سرمد قادر؛ مسعود حاتم پور؛ فرید گل کار. "تعیین مناطق هدف در پروژه های عملیاتی بارورسازی ابرها در ایران به کمک شبیه سازی پخش مواد باروری با استفاده از مدل پاشندگی HYSPLIT". مجله ژئوفیزیک ایران، 12 ،4 ، 1397، 1-30. magiran.com/p1973011
Mansoureh Seyedhasani; Fatemeh Moradian; Sarmad Ghader ; Farid Golkar; Masoud Hatampour. "Determining Target and Control Areas in Operational Cloud Seeding Programs over Iran by Dispersion Simulation of Seeding Materials Using HYSPLIT Model", Iranian Journal of Geophysics, 12, 4, 2019, 1-30. magiran.com/p1973011
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال