ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه عبدالهی، وحید ابراهیم زاده اردستانی، هرمان زین، (1397). مدل سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی-شده در کنار وارون سازی داده های گرانی به منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، 31-47. magiran.com/p1973012
Somayeh Abdollahi, Vahid Ebrahimzadeh Ardestani , Hermann Zeyen, (2019). Rayleigh wave group velocity modeling using Simulated Annealing algorithm and gravity data inversion to estimate the variations of Moho depth, shear wave velocity and density structure of the crust and upper mantle in Makran region, Iranian Journal of Geophysics, 12(4), 31-47. magiran.com/p1973012
سمیه عبدالهی، وحید ابراهیم زاده اردستانی، هرمان زین، مدل سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی-شده در کنار وارون سازی داده های گرانی به منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران. مجله ژئوفیزیک ایران، 1397؛ 12(4): 31-47. magiran.com/p1973012
Somayeh Abdollahi, Vahid Ebrahimzadeh Ardestani , Hermann Zeyen, Rayleigh wave group velocity modeling using Simulated Annealing algorithm and gravity data inversion to estimate the variations of Moho depth, shear wave velocity and density structure of the crust and upper mantle in Makran region, Iranian Journal of Geophysics, 2019; 12(4): 31-47. magiran.com/p1973012
سمیه عبدالهی، وحید ابراهیم زاده اردستانی، هرمان زین، "مدل سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی-شده در کنار وارون سازی داده های گرانی به منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران"، مجله ژئوفیزیک ایران 12، شماره 4 (1397): 31-47. magiran.com/p1973012
Somayeh Abdollahi, Vahid Ebrahimzadeh Ardestani , Hermann Zeyen, "Rayleigh wave group velocity modeling using Simulated Annealing algorithm and gravity data inversion to estimate the variations of Moho depth, shear wave velocity and density structure of the crust and upper mantle in Makran region", Iranian Journal of Geophysics 12, no.4 (2019): 31-47. magiran.com/p1973012
سمیه عبدالهی، وحید ابراهیم زاده اردستانی، هرمان زین، (1397). 'مدل سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی-شده در کنار وارون سازی داده های گرانی به منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران'، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، صص.31-47. magiran.com/p1973012
Somayeh Abdollahi, Vahid Ebrahimzadeh Ardestani , Hermann Zeyen, (2019). 'Rayleigh wave group velocity modeling using Simulated Annealing algorithm and gravity data inversion to estimate the variations of Moho depth, shear wave velocity and density structure of the crust and upper mantle in Makran region', Iranian Journal of Geophysics, 12(4), pp.31-47. magiran.com/p1973012
سمیه عبدالهی؛ وحید ابراهیم زاده اردستانی؛ هرمان زین. "مدل سازی سرعت گروه موج سطحی ریلی با استفاده از الگوریتم تبرید شبیه سازی-شده در کنار وارون سازی داده های گرانی به منظور برآورد تغییرات عمق موهو، ساختار سرعت موج برشی و چگالی در پوسته و گوشته بالایی منطقه مکران". مجله ژئوفیزیک ایران، 12 ،4 ، 1397، 31-47. magiran.com/p1973012
Somayeh Abdollahi; Vahid Ebrahimzadeh Ardestani ; Hermann Zeyen. "Rayleigh wave group velocity modeling using Simulated Annealing algorithm and gravity data inversion to estimate the variations of Moho depth, shear wave velocity and density structure of the crust and upper mantle in Makran region", Iranian Journal of Geophysics, 12, 4, 2019, 31-47. magiran.com/p1973012
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال