ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیده افخمی، (1397). تاثیر پارامترهای اقلیمی در مدل سازی تابش خورشیدی با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد)، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، 69-80. magiran.com/p1973014
Hamide Afkhami , (2019). The effect of climatic parameters in the modeling of solar radiation using artificial intelligence (Case study: Yazd synoptic station), Iranian Journal of Geophysics, 12(4), 69-80. magiran.com/p1973014
حمیده افخمی، تاثیر پارامترهای اقلیمی در مدل سازی تابش خورشیدی با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد). مجله ژئوفیزیک ایران، 1397؛ 12(4): 69-80. magiran.com/p1973014
Hamide Afkhami , The effect of climatic parameters in the modeling of solar radiation using artificial intelligence (Case study: Yazd synoptic station), Iranian Journal of Geophysics, 2019; 12(4): 69-80. magiran.com/p1973014
حمیده افخمی، "تاثیر پارامترهای اقلیمی در مدل سازی تابش خورشیدی با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد)"، مجله ژئوفیزیک ایران 12، شماره 4 (1397): 69-80. magiran.com/p1973014
Hamide Afkhami , "The effect of climatic parameters in the modeling of solar radiation using artificial intelligence (Case study: Yazd synoptic station)", Iranian Journal of Geophysics 12, no.4 (2019): 69-80. magiran.com/p1973014
حمیده افخمی، (1397). 'تاثیر پارامترهای اقلیمی در مدل سازی تابش خورشیدی با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد)'، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، صص.69-80. magiran.com/p1973014
Hamide Afkhami , (2019). 'The effect of climatic parameters in the modeling of solar radiation using artificial intelligence (Case study: Yazd synoptic station)', Iranian Journal of Geophysics, 12(4), pp.69-80. magiran.com/p1973014
حمیده افخمی. "تاثیر پارامترهای اقلیمی در مدل سازی تابش خورشیدی با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد)". مجله ژئوفیزیک ایران، 12 ،4 ، 1397، 69-80. magiran.com/p1973014
Hamide Afkhami . "The effect of climatic parameters in the modeling of solar radiation using artificial intelligence (Case study: Yazd synoptic station)", Iranian Journal of Geophysics, 12, 4, 2019, 69-80. magiran.com/p1973014
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال