ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد محمدیان، عباس مهدویان، فاطمه قاسم پور، (1397). بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، 81-95. magiran.com/p1973015
Milad Mohammadian , Abbas Mahdavian, Fateme Ghasempour, (2019). Linear and nonlinear analysis investigation on soil dynamic behavior (Case study: Urmia city, Iran), Iranian Journal of Geophysics, 12(4), 81-95. magiran.com/p1973015
میلاد محمدیان، عباس مهدویان، فاطمه قاسم پور، بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه). مجله ژئوفیزیک ایران، 1397؛ 12(4): 81-95. magiran.com/p1973015
Milad Mohammadian , Abbas Mahdavian, Fateme Ghasempour, Linear and nonlinear analysis investigation on soil dynamic behavior (Case study: Urmia city, Iran), Iranian Journal of Geophysics, 2019; 12(4): 81-95. magiran.com/p1973015
میلاد محمدیان، عباس مهدویان، فاطمه قاسم پور، "بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)"، مجله ژئوفیزیک ایران 12، شماره 4 (1397): 81-95. magiran.com/p1973015
Milad Mohammadian , Abbas Mahdavian, Fateme Ghasempour, "Linear and nonlinear analysis investigation on soil dynamic behavior (Case study: Urmia city, Iran)", Iranian Journal of Geophysics 12, no.4 (2019): 81-95. magiran.com/p1973015
میلاد محمدیان، عباس مهدویان، فاطمه قاسم پور، (1397). 'بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)'، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، صص.81-95. magiran.com/p1973015
Milad Mohammadian , Abbas Mahdavian, Fateme Ghasempour, (2019). 'Linear and nonlinear analysis investigation on soil dynamic behavior (Case study: Urmia city, Iran)', Iranian Journal of Geophysics, 12(4), pp.81-95. magiran.com/p1973015
میلاد محمدیان؛ عباس مهدویان؛ فاطمه قاسم پور. "بررسی و مقایسه نتایج پارامتر ضریب بزرگ نمایی خاک حاصل از تحلیل دینامیکی خطی و غیرخطی (مطالعه موردی: شهر ارومیه)". مجله ژئوفیزیک ایران، 12 ،4 ، 1397، 81-95. magiran.com/p1973015
Milad Mohammadian ; Abbas Mahdavian; Fateme Ghasempour. "Linear and nonlinear analysis investigation on soil dynamic behavior (Case study: Urmia city, Iran)", Iranian Journal of Geophysics, 12, 4, 2019, 81-95. magiran.com/p1973015
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال