ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهشته حکیمی، زهره معصومی، عبدالرضا قدس، نجمه اعتماد سعید، (1397). مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران)، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، 115-139. magiran.com/p1973017
Beheshteh Hakimi, Zohreh Masoumi , Abdoreza Ghods, Najmeh Etemad, Saeed, (2019). Microtremor HVSR Study of Site Effects in Zanjan City (Iran), Iranian Journal of Geophysics, 12(4), 115-139. magiran.com/p1973017
بهشته حکیمی، زهره معصومی، عبدالرضا قدس، نجمه اعتماد سعید، مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران). مجله ژئوفیزیک ایران، 1397؛ 12(4): 115-139. magiran.com/p1973017
Beheshteh Hakimi, Zohreh Masoumi , Abdoreza Ghods, Najmeh Etemad, Saeed, Microtremor HVSR Study of Site Effects in Zanjan City (Iran), Iranian Journal of Geophysics, 2019; 12(4): 115-139. magiran.com/p1973017
بهشته حکیمی، زهره معصومی، عبدالرضا قدس، نجمه اعتماد سعید، "مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران)"، مجله ژئوفیزیک ایران 12، شماره 4 (1397): 115-139. magiran.com/p1973017
Beheshteh Hakimi, Zohreh Masoumi , Abdoreza Ghods, Najmeh Etemad, Saeed, "Microtremor HVSR Study of Site Effects in Zanjan City (Iran)", Iranian Journal of Geophysics 12, no.4 (2019): 115-139. magiran.com/p1973017
بهشته حکیمی، زهره معصومی، عبدالرضا قدس، نجمه اعتماد سعید، (1397). 'مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران)'، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، صص.115-139. magiran.com/p1973017
Beheshteh Hakimi, Zohreh Masoumi , Abdoreza Ghods, Najmeh Etemad, Saeed, (2019). 'Microtremor HVSR Study of Site Effects in Zanjan City (Iran)', Iranian Journal of Geophysics, 12(4), pp.115-139. magiran.com/p1973017
بهشته حکیمی؛ زهره معصومی؛ عبدالرضا قدس؛ نجمه اعتماد سعید. "مطالعه اثر ساختگاه مبتنی بر HVSR مایکروترمور در شهر زنجان (ایران)". مجله ژئوفیزیک ایران، 12 ،4 ، 1397، 115-139. magiran.com/p1973017
Beheshteh Hakimi; Zohreh Masoumi ; Abdoreza Ghods; Najmeh Etemad; Saeed. "Microtremor HVSR Study of Site Effects in Zanjan City (Iran)", Iranian Journal of Geophysics, 12, 4, 2019, 115-139. magiran.com/p1973017
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال