ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عماد صداقتی، رضا خواجوی، کیوان حسینی، (1397). بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، 140-156. magiran.com/p1973018
Emad Sedaghati, Reza Khajavi , Sayyed Keivan Hosseini, (2019). Reliability of Seismic Data Recorded by Smartphone Accelerometers for Earthquake Engineering Applications, Iranian Journal of Geophysics, 12(4), 140-156. magiran.com/p1973018
عماد صداقتی، رضا خواجوی، کیوان حسینی، بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله. مجله ژئوفیزیک ایران، 1397؛ 12(4): 140-156. magiran.com/p1973018
Emad Sedaghati, Reza Khajavi , Sayyed Keivan Hosseini, Reliability of Seismic Data Recorded by Smartphone Accelerometers for Earthquake Engineering Applications, Iranian Journal of Geophysics, 2019; 12(4): 140-156. magiran.com/p1973018
عماد صداقتی، رضا خواجوی، کیوان حسینی، "بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله"، مجله ژئوفیزیک ایران 12، شماره 4 (1397): 140-156. magiran.com/p1973018
Emad Sedaghati, Reza Khajavi , Sayyed Keivan Hosseini, "Reliability of Seismic Data Recorded by Smartphone Accelerometers for Earthquake Engineering Applications", Iranian Journal of Geophysics 12, no.4 (2019): 140-156. magiran.com/p1973018
عماد صداقتی، رضا خواجوی، کیوان حسینی، (1397). 'بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله'، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، صص.140-156. magiran.com/p1973018
Emad Sedaghati, Reza Khajavi , Sayyed Keivan Hosseini, (2019). 'Reliability of Seismic Data Recorded by Smartphone Accelerometers for Earthquake Engineering Applications', Iranian Journal of Geophysics, 12(4), pp.140-156. magiran.com/p1973018
عماد صداقتی؛ رضا خواجوی؛ کیوان حسینی. "بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله". مجله ژئوفیزیک ایران، 12 ،4 ، 1397، 140-156. magiran.com/p1973018
Emad Sedaghati; Reza Khajavi ; Sayyed Keivan Hosseini. "Reliability of Seismic Data Recorded by Smartphone Accelerometers for Earthquake Engineering Applications", Iranian Journal of Geophysics, 12, 4, 2019, 140-156. magiran.com/p1973018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال