ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عطیه اسحاقی، محمد پورمحمد شاهوار، اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، (1397). محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب نگاشت های شبکه شتاب نگاری زلزله ایران، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، 157-171. magiran.com/p1973019
Attieh Eshaghi , Mohammad Pour, Mohammad Shahvar, Esmaeil Farzanegan, Hossein Mirzaei Alavijeh, (2019). Source and Strong Ground Motion Parameters Estimation of the November 12, 2017, Sarpol-e Zahab, Kermanshah Earthquake Using Recorded Accelerograms of Iran Earthquake Strong Motion Network, Iranian Journal of Geophysics, 12(4), 157-171. magiran.com/p1973019
عطیه اسحاقی، محمد پورمحمد شاهوار، اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب نگاشت های شبکه شتاب نگاری زلزله ایران. مجله ژئوفیزیک ایران، 1397؛ 12(4): 157-171. magiran.com/p1973019
Attieh Eshaghi , Mohammad Pour, Mohammad Shahvar, Esmaeil Farzanegan, Hossein Mirzaei Alavijeh, Source and Strong Ground Motion Parameters Estimation of the November 12, 2017, Sarpol-e Zahab, Kermanshah Earthquake Using Recorded Accelerograms of Iran Earthquake Strong Motion Network, Iranian Journal of Geophysics, 2019; 12(4): 157-171. magiran.com/p1973019
عطیه اسحاقی، محمد پورمحمد شاهوار، اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، "محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب نگاشت های شبکه شتاب نگاری زلزله ایران"، مجله ژئوفیزیک ایران 12، شماره 4 (1397): 157-171. magiran.com/p1973019
Attieh Eshaghi , Mohammad Pour, Mohammad Shahvar, Esmaeil Farzanegan, Hossein Mirzaei Alavijeh, "Source and Strong Ground Motion Parameters Estimation of the November 12, 2017, Sarpol-e Zahab, Kermanshah Earthquake Using Recorded Accelerograms of Iran Earthquake Strong Motion Network", Iranian Journal of Geophysics 12, no.4 (2019): 157-171. magiran.com/p1973019
عطیه اسحاقی، محمد پورمحمد شاهوار، اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، (1397). 'محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب نگاشت های شبکه شتاب نگاری زلزله ایران'، مجله ژئوفیزیک ایران، 12(4)، صص.157-171. magiran.com/p1973019
Attieh Eshaghi , Mohammad Pour, Mohammad Shahvar, Esmaeil Farzanegan, Hossein Mirzaei Alavijeh, (2019). 'Source and Strong Ground Motion Parameters Estimation of the November 12, 2017, Sarpol-e Zahab, Kermanshah Earthquake Using Recorded Accelerograms of Iran Earthquake Strong Motion Network', Iranian Journal of Geophysics, 12(4), pp.157-171. magiran.com/p1973019
عطیه اسحاقی؛ محمد پورمحمد شاهوار؛ اسماعیل فرزانگان؛ حسین میرزایی علویجه. "محاسبه پارامترهای چشمه و جنبش نیرومند زمین در زمین لرزه 21 آبان 1396 سرپل ذهاب، کرمانشاه، با استفاده از شتاب نگاشت های شبکه شتاب نگاری زلزله ایران". مجله ژئوفیزیک ایران، 12 ،4 ، 1397، 157-171. magiran.com/p1973019
Attieh Eshaghi ; Mohammad Pour; Mohammad Shahvar; Esmaeil Farzanegan; Hossein Mirzaei Alavijeh. "Source and Strong Ground Motion Parameters Estimation of the November 12, 2017, Sarpol-e Zahab, Kermanshah Earthquake Using Recorded Accelerograms of Iran Earthquake Strong Motion Network", Iranian Journal of Geophysics, 12, 4, 2019, 157-171. magiran.com/p1973019
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال