ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا تباری، معصومه ذاکری مقدم، زهرا سادات حجازی، (1398). تاثیر برنامه آموزشی خانواده محور بر مدیریت دارویی سالمندان مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی، مجله پژوهش پرستاری ایران، 14(58)، 14-20. magiran.com/p1973022
Fariba Tabari, Print Masoumeh Zakerimoghadam, Zahra Sadat Hejazi, (2019). The effect of the family-centered educational program on medication management in elderly patients with ischemic heart disease, Iranian Journal of Nursing Research, 14(58), 14-20. magiran.com/p1973022
فریبا تباری، معصومه ذاکری مقدم، زهرا سادات حجازی، تاثیر برنامه آموزشی خانواده محور بر مدیریت دارویی سالمندان مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1398؛ 14(58): 14-20. magiran.com/p1973022
Fariba Tabari, Print Masoumeh Zakerimoghadam, Zahra Sadat Hejazi, The effect of the family-centered educational program on medication management in elderly patients with ischemic heart disease, Iranian Journal of Nursing Research, 2019; 14(58): 14-20. magiran.com/p1973022
فریبا تباری، معصومه ذاکری مقدم، زهرا سادات حجازی، "تاثیر برنامه آموزشی خانواده محور بر مدیریت دارویی سالمندان مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی"، مجله پژوهش پرستاری ایران 14، شماره 58 (1398): 14-20. magiran.com/p1973022
Fariba Tabari, Print Masoumeh Zakerimoghadam, Zahra Sadat Hejazi, "The effect of the family-centered educational program on medication management in elderly patients with ischemic heart disease", Iranian Journal of Nursing Research 14, no.58 (2019): 14-20. magiran.com/p1973022
فریبا تباری، معصومه ذاکری مقدم، زهرا سادات حجازی، (1398). 'تاثیر برنامه آموزشی خانواده محور بر مدیریت دارویی سالمندان مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 14(58)، صص.14-20. magiran.com/p1973022
Fariba Tabari, Print Masoumeh Zakerimoghadam, Zahra Sadat Hejazi, (2019). 'The effect of the family-centered educational program on medication management in elderly patients with ischemic heart disease', Iranian Journal of Nursing Research, 14(58), pp.14-20. magiran.com/p1973022
فریبا تباری؛ معصومه ذاکری مقدم؛ زهرا سادات حجازی. "تاثیر برنامه آموزشی خانواده محور بر مدیریت دارویی سالمندان مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی". مجله پژوهش پرستاری ایران، 14 ،58 ، 1398، 14-20. magiran.com/p1973022
Fariba Tabari; Print Masoumeh Zakerimoghadam; Zahra Sadat Hejazi. "The effect of the family-centered educational program on medication management in elderly patients with ischemic heart disease", Iranian Journal of Nursing Research, 14, 58, 2019, 14-20. magiran.com/p1973022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال