ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فوزیه آبادی، فائزه آبادی، تابنده صادقی، عصمت نوحی، (1396). بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394، فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 6(3)، 31-39. magiran.com/p1973056
Fozie Abadi, Faeze Abadi, Tabande Sadeghi, Esmat Noohi, (2017). Survey on the Observance of Professional Values in the Clinical Nurses of Kerman University of Medical Sciences in 2016, Education & Ethics In Nursing, 6(3), 31-39. magiran.com/p1973056
فوزیه آبادی، فائزه آبادی، تابنده صادقی، عصمت نوحی، بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394. فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 1396؛ 6(3): 31-39. magiran.com/p1973056
Fozie Abadi, Faeze Abadi, Tabande Sadeghi, Esmat Noohi, Survey on the Observance of Professional Values in the Clinical Nurses of Kerman University of Medical Sciences in 2016, Education & Ethics In Nursing, 2017; 6(3): 31-39. magiran.com/p1973056
فوزیه آبادی، فائزه آبادی، تابنده صادقی، عصمت نوحی، "بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394"، فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری 6، شماره 3 (1396): 31-39. magiran.com/p1973056
Fozie Abadi, Faeze Abadi, Tabande Sadeghi, Esmat Noohi, "Survey on the Observance of Professional Values in the Clinical Nurses of Kerman University of Medical Sciences in 2016", Education & Ethics In Nursing 6, no.3 (2017): 31-39. magiran.com/p1973056
فوزیه آبادی، فائزه آبادی، تابنده صادقی، عصمت نوحی، (1396). 'بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394'، فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 6(3)، صص.31-39. magiran.com/p1973056
Fozie Abadi, Faeze Abadi, Tabande Sadeghi, Esmat Noohi, (2017). 'Survey on the Observance of Professional Values in the Clinical Nurses of Kerman University of Medical Sciences in 2016', Education & Ethics In Nursing, 6(3), pp.31-39. magiran.com/p1973056
فوزیه آبادی؛ فائزه آبادی؛ تابنده صادقی؛ عصمت نوحی. "بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394". فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری، 6 ،3 ، 1396، 31-39. magiran.com/p1973056
Fozie Abadi; Faeze Abadi; Tabande Sadeghi; Esmat Noohi. "Survey on the Observance of Professional Values in the Clinical Nurses of Kerman University of Medical Sciences in 2016", Education & Ethics In Nursing, 6, 3, 2017, 31-39. magiran.com/p1973056
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال