ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین دانش مهر، رشید احمد رش، علیرضا کریمی، (1398). درک معنایی نخبگان و ذی مدخلان محلی از طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه؛ ارائه مدل داده بنیاد، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(1)، 1-32. magiran.com/p1973095
Hossein Daneshmehr , Rashid Ahmadrash, Alireza Karimi, (2019). Understanding the meaning of the local elites and local people around the Zab river's water transfer to Urumieh Lake., Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8(1), 1-32. magiran.com/p1973095
حسین دانش مهر، رشید احمد رش، علیرضا کریمی، درک معنایی نخبگان و ذی مدخلان محلی از طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه؛ ارائه مدل داده بنیاد. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1398؛ 8(1): 1-32. magiran.com/p1973095
Hossein Daneshmehr , Rashid Ahmadrash, Alireza Karimi, Understanding the meaning of the local elites and local people around the Zab river's water transfer to Urumieh Lake., Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 2019; 8(1): 1-32. magiran.com/p1973095
حسین دانش مهر، رشید احمد رش، علیرضا کریمی، "درک معنایی نخبگان و ذی مدخلان محلی از طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه؛ ارائه مدل داده بنیاد"، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 8، شماره 1 (1398): 1-32. magiran.com/p1973095
Hossein Daneshmehr , Rashid Ahmadrash, Alireza Karimi, "Understanding the meaning of the local elites and local people around the Zab river's water transfer to Urumieh Lake.", Quarterly of Social Studies and Research in Iran 8, no.1 (2019): 1-32. magiran.com/p1973095
حسین دانش مهر، رشید احمد رش، علیرضا کریمی، (1398). 'درک معنایی نخبگان و ذی مدخلان محلی از طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه؛ ارائه مدل داده بنیاد'، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(1)، صص.1-32. magiran.com/p1973095
Hossein Daneshmehr , Rashid Ahmadrash, Alireza Karimi, (2019). 'Understanding the meaning of the local elites and local people around the Zab river's water transfer to Urumieh Lake.', Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8(1), pp.1-32. magiran.com/p1973095
حسین دانش مهر؛ رشید احمد رش؛ علیرضا کریمی. "درک معنایی نخبگان و ذی مدخلان محلی از طرح انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه؛ ارائه مدل داده بنیاد". فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8 ،1 ، 1398، 1-32. magiran.com/p1973095
Hossein Daneshmehr ; Rashid Ahmadrash; Alireza Karimi. "Understanding the meaning of the local elites and local people around the Zab river's water transfer to Urumieh Lake.", Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8, 1, 2019, 1-32. magiran.com/p1973095
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال