ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه قاسمی، پیام روشنفکر، آرزو مهرابی، بردیا فرجی، مروئه وامقی، (1398). ویژگی های جمعیتی-اجتماعی کودکان خیابانی و عوامل مرتبط با خیابانی شدن آن ها: مطالعه ارزیابی سریع وضعیت در کرمانشاه، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(1)، 87-114. magiran.com/p1973098
Afsaneh Ghasemi, Payam Roshanfekr, Arezoo Mehrabi, Bardia Faraji, Marve Vameghi , (2019). Demographic characteristics of Street children and their Families in Kermanshah, Labor Situation and related factors of bcoming a street child : A Rapid assessment Study, Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8(1), 87-114. magiran.com/p1973098
افسانه قاسمی، پیام روشنفکر، آرزو مهرابی، بردیا فرجی، مروئه وامقی، ویژگی های جمعیتی-اجتماعی کودکان خیابانی و عوامل مرتبط با خیابانی شدن آن ها: مطالعه ارزیابی سریع وضعیت در کرمانشاه. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1398؛ 8(1): 87-114. magiran.com/p1973098
Afsaneh Ghasemi, Payam Roshanfekr, Arezoo Mehrabi, Bardia Faraji, Marve Vameghi , Demographic characteristics of Street children and their Families in Kermanshah, Labor Situation and related factors of bcoming a street child : A Rapid assessment Study, Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 2019; 8(1): 87-114. magiran.com/p1973098
افسانه قاسمی، پیام روشنفکر، آرزو مهرابی، بردیا فرجی، مروئه وامقی، "ویژگی های جمعیتی-اجتماعی کودکان خیابانی و عوامل مرتبط با خیابانی شدن آن ها: مطالعه ارزیابی سریع وضعیت در کرمانشاه"، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 8، شماره 1 (1398): 87-114. magiran.com/p1973098
Afsaneh Ghasemi, Payam Roshanfekr, Arezoo Mehrabi, Bardia Faraji, Marve Vameghi , "Demographic characteristics of Street children and their Families in Kermanshah, Labor Situation and related factors of bcoming a street child : A Rapid assessment Study", Quarterly of Social Studies and Research in Iran 8, no.1 (2019): 87-114. magiran.com/p1973098
افسانه قاسمی، پیام روشنفکر، آرزو مهرابی، بردیا فرجی، مروئه وامقی، (1398). 'ویژگی های جمعیتی-اجتماعی کودکان خیابانی و عوامل مرتبط با خیابانی شدن آن ها: مطالعه ارزیابی سریع وضعیت در کرمانشاه'، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(1)، صص.87-114. magiran.com/p1973098
Afsaneh Ghasemi, Payam Roshanfekr, Arezoo Mehrabi, Bardia Faraji, Marve Vameghi , (2019). 'Demographic characteristics of Street children and their Families in Kermanshah, Labor Situation and related factors of bcoming a street child : A Rapid assessment Study', Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8(1), pp.87-114. magiran.com/p1973098
افسانه قاسمی؛ پیام روشنفکر؛ آرزو مهرابی؛ بردیا فرجی؛ مروئه وامقی. "ویژگی های جمعیتی-اجتماعی کودکان خیابانی و عوامل مرتبط با خیابانی شدن آن ها: مطالعه ارزیابی سریع وضعیت در کرمانشاه". فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8 ،1 ، 1398، 87-114. magiran.com/p1973098
Afsaneh Ghasemi; Payam Roshanfekr; Arezoo Mehrabi; Bardia Faraji; Marve Vameghi . "Demographic characteristics of Street children and their Families in Kermanshah, Labor Situation and related factors of bcoming a street child : A Rapid assessment Study", Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8, 1, 2019, 87-114. magiran.com/p1973098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال