ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علیرضا افشانی، ندا جواهرچیان، منصور حقیقتیان، (1398). پروبلماتیک خودرهابخشی در فضای مجازی؛ کاوشی کیفی از چگونگی ابراز خود در میان میکرواینفلوئنسرهای اینستاگرامی شهر یزد، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(1)، 115-143. magiran.com/p1973099
Seyedalireza Afshani , Neda Javaherchian, Mnsoor Haghighatian, (2019). Problematic of self-emanicipation in virtual Space: Qualitative exploration how to express yourself among the micro influencer of instagram in Yazd, Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8(1), 115-143. magiran.com/p1973099
سید علیرضا افشانی، ندا جواهرچیان، منصور حقیقتیان، پروبلماتیک خودرهابخشی در فضای مجازی؛ کاوشی کیفی از چگونگی ابراز خود در میان میکرواینفلوئنسرهای اینستاگرامی شهر یزد. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1398؛ 8(1): 115-143. magiran.com/p1973099
Seyedalireza Afshani , Neda Javaherchian, Mnsoor Haghighatian, Problematic of self-emanicipation in virtual Space: Qualitative exploration how to express yourself among the micro influencer of instagram in Yazd, Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 2019; 8(1): 115-143. magiran.com/p1973099
سید علیرضا افشانی، ندا جواهرچیان، منصور حقیقتیان، "پروبلماتیک خودرهابخشی در فضای مجازی؛ کاوشی کیفی از چگونگی ابراز خود در میان میکرواینفلوئنسرهای اینستاگرامی شهر یزد"، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 8، شماره 1 (1398): 115-143. magiran.com/p1973099
Seyedalireza Afshani , Neda Javaherchian, Mnsoor Haghighatian, "Problematic of self-emanicipation in virtual Space: Qualitative exploration how to express yourself among the micro influencer of instagram in Yazd", Quarterly of Social Studies and Research in Iran 8, no.1 (2019): 115-143. magiran.com/p1973099
سید علیرضا افشانی، ندا جواهرچیان، منصور حقیقتیان، (1398). 'پروبلماتیک خودرهابخشی در فضای مجازی؛ کاوشی کیفی از چگونگی ابراز خود در میان میکرواینفلوئنسرهای اینستاگرامی شهر یزد'، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8(1)، صص.115-143. magiran.com/p1973099
Seyedalireza Afshani , Neda Javaherchian, Mnsoor Haghighatian, (2019). 'Problematic of self-emanicipation in virtual Space: Qualitative exploration how to express yourself among the micro influencer of instagram in Yazd', Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8(1), pp.115-143. magiran.com/p1973099
سید علیرضا افشانی؛ ندا جواهرچیان؛ منصور حقیقتیان. "پروبلماتیک خودرهابخشی در فضای مجازی؛ کاوشی کیفی از چگونگی ابراز خود در میان میکرواینفلوئنسرهای اینستاگرامی شهر یزد". فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 8 ،1 ، 1398، 115-143. magiran.com/p1973099
Seyedalireza Afshani ; Neda Javaherchian; Mnsoor Haghighatian. "Problematic of self-emanicipation in virtual Space: Qualitative exploration how to express yourself among the micro influencer of instagram in Yazd", Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 8, 1, 2019, 115-143. magiran.com/p1973099
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال