ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Marcus Stueck, Vahid Delshad, Juliet Roudini , Hamidreza Khankeh, Maryam Ranjbar , Konrad Reschke , Alejandra Villegas , Hans, Ullrich Balzer , Gerald Matthews , Ulrich Sack, (2019). Health Cube with School of Empathy and Stress Reduction for Iranian Drivers New Tools for Traffic Psychology and Biocentric Health Management in Iran, Modern Care Journal, 16(2), 5. magiran.com/p1973114
Marcus Stueck, Vahid Delshad, Juliet Roudini , Hamidreza Khankeh, Maryam Ranjbar , Konrad Reschke , Alejandra Villegas , Hans, Ullrich Balzer , Gerald Matthews , Ulrich Sack, Health Cube with School of Empathy and Stress Reduction for Iranian Drivers New Tools for Traffic Psychology and Biocentric Health Management in Iran, Modern Care Journal, 2019; 16(2): 5. magiran.com/p1973114
Marcus Stueck, Vahid Delshad, Juliet Roudini , Hamidreza Khankeh, Maryam Ranjbar , Konrad Reschke , Alejandra Villegas , Hans, Ullrich Balzer , Gerald Matthews , Ulrich Sack, "Health Cube with School of Empathy and Stress Reduction for Iranian Drivers New Tools for Traffic Psychology and Biocentric Health Management in Iran", Modern Care Journal 16, no.2 (2019): 5. magiran.com/p1973114
Marcus Stueck, Vahid Delshad, Juliet Roudini , Hamidreza Khankeh, Maryam Ranjbar , Konrad Reschke , Alejandra Villegas , Hans, Ullrich Balzer , Gerald Matthews , Ulrich Sack, (2019). 'Health Cube with School of Empathy and Stress Reduction for Iranian Drivers New Tools for Traffic Psychology and Biocentric Health Management in Iran', Modern Care Journal, 16(2), pp.5. magiran.com/p1973114
Marcus Stueck; Vahid Delshad; Juliet Roudini ; Hamidreza Khankeh; Maryam Ranjbar ; Konrad Reschke ; Alejandra Villegas ; Hans; Ullrich Balzer ; Gerald Matthews ; Ulrich Sack. "Health Cube with School of Empathy and Stress Reduction for Iranian Drivers New Tools for Traffic Psychology and Biocentric Health Management in Iran", Modern Care Journal, 16, 2, 2019, 5. magiran.com/p1973114
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال