ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا یاری ، غلامعلی حشمتی، حامد رفیعی، (1397). معرفی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و شناسایی وضعیت حفاظتی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان)، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(3)، 842-853. magiran.com/p1973447
reza yari , (2018). An introduction into the flora, life forms, geographical distribution, and plant protection status species (case study: Chaharbagh summer rangelands in Golestan Province), Journal of Plant Research, 31(3), 842-853. magiran.com/p1973447
رضا یاری ، غلامعلی حشمتی، حامد رفیعی، معرفی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و شناسایی وضعیت حفاظتی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان). مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(3): 842-853. magiran.com/p1973447
reza yari , An introduction into the flora, life forms, geographical distribution, and plant protection status species (case study: Chaharbagh summer rangelands in Golestan Province), Journal of Plant Research, 2018; 31(3): 842-853. magiran.com/p1973447
رضا یاری ، غلامعلی حشمتی، حامد رفیعی، "معرفی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و شناسایی وضعیت حفاظتی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان)"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 31، شماره 3 (1397): 842-853. magiran.com/p1973447
reza yari , "An introduction into the flora, life forms, geographical distribution, and plant protection status species (case study: Chaharbagh summer rangelands in Golestan Province)", Journal of Plant Research 31, no.3 (2018): 842-853. magiran.com/p1973447
رضا یاری ، غلامعلی حشمتی، حامد رفیعی، (1397). 'معرفی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و شناسایی وضعیت حفاظتی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان)'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(3)، صص.842-853. magiran.com/p1973447
reza yari , (2018). 'An introduction into the flora, life forms, geographical distribution, and plant protection status species (case study: Chaharbagh summer rangelands in Golestan Province)', Journal of Plant Research, 31(3), pp.842-853. magiran.com/p1973447
رضا یاری ؛ غلامعلی حشمتی؛ حامد رفیعی. "معرفی فلور، شکل زیستی، پراکنش جغرافیایی و شناسایی وضعیت حفاظتی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان)". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31 ،3 ، 1397، 842-853. magiran.com/p1973447
reza yari . "An introduction into the flora, life forms, geographical distribution, and plant protection status species (case study: Chaharbagh summer rangelands in Golestan Province)", Journal of Plant Research, 31, 3, 2018, 842-853. magiran.com/p1973447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال