ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیوند حیدرنژاد صنمی، علی نجاتی کلاته، (1398). تخمین پارامتر فرکتالی و عمق کوری منابع مغناطیسی با استفاده از آنالیز طیف توان دی-فرکتال شده ی داده های مغناطیس هوابرد، آذربایجان شرقی، ایران، نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، 5(1)، 57-72. magiran.com/p1974038
Peyvand Heidarnejad Sanami, Ali Nejati Kalate, (2019). Estimation of fractal parameter and Curie point depth of magnetic sources using de-fractal approach in East Azarbaijan Province, Iran, Journal Of Research on Applied Geophysics, 5(1), 57-72. magiran.com/p1974038
پیوند حیدرنژاد صنمی، علی نجاتی کلاته، تخمین پارامتر فرکتالی و عمق کوری منابع مغناطیسی با استفاده از آنالیز طیف توان دی-فرکتال شده ی داده های مغناطیس هوابرد، آذربایجان شرقی، ایران. نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، 1398؛ 5(1): 57-72. magiran.com/p1974038
Peyvand Heidarnejad Sanami, Ali Nejati Kalate, Estimation of fractal parameter and Curie point depth of magnetic sources using de-fractal approach in East Azarbaijan Province, Iran, Journal Of Research on Applied Geophysics, 2019; 5(1): 57-72. magiran.com/p1974038
پیوند حیدرنژاد صنمی، علی نجاتی کلاته، "تخمین پارامتر فرکتالی و عمق کوری منابع مغناطیسی با استفاده از آنالیز طیف توان دی-فرکتال شده ی داده های مغناطیس هوابرد، آذربایجان شرقی، ایران"، نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی 5، شماره 1 (1398): 57-72. magiran.com/p1974038
Peyvand Heidarnejad Sanami, Ali Nejati Kalate, "Estimation of fractal parameter and Curie point depth of magnetic sources using de-fractal approach in East Azarbaijan Province, Iran", Journal Of Research on Applied Geophysics 5, no.1 (2019): 57-72. magiran.com/p1974038
پیوند حیدرنژاد صنمی، علی نجاتی کلاته، (1398). 'تخمین پارامتر فرکتالی و عمق کوری منابع مغناطیسی با استفاده از آنالیز طیف توان دی-فرکتال شده ی داده های مغناطیس هوابرد، آذربایجان شرقی، ایران'، نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، 5(1)، صص.57-72. magiran.com/p1974038
Peyvand Heidarnejad Sanami, Ali Nejati Kalate, (2019). 'Estimation of fractal parameter and Curie point depth of magnetic sources using de-fractal approach in East Azarbaijan Province, Iran', Journal Of Research on Applied Geophysics, 5(1), pp.57-72. magiran.com/p1974038
پیوند حیدرنژاد صنمی؛ علی نجاتی کلاته. "تخمین پارامتر فرکتالی و عمق کوری منابع مغناطیسی با استفاده از آنالیز طیف توان دی-فرکتال شده ی داده های مغناطیس هوابرد، آذربایجان شرقی، ایران". نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی، 5 ،1 ، 1398، 57-72. magiran.com/p1974038
Peyvand Heidarnejad Sanami; Ali Nejati Kalate. "Estimation of fractal parameter and Curie point depth of magnetic sources using de-fractal approach in East Azarbaijan Province, Iran", Journal Of Research on Applied Geophysics, 5, 1, 2019, 57-72. magiran.com/p1974038
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال