ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن نیازی، الهام شفایی مقدم، زهرا حسن زاده، (1398). رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای و انزواطلبی نوجوانان؛ مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان کاشان در سال 1395، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 12(1)، 85-108. magiran.com/p1974063
M. Niazi, E. Shafaei, Z. Hasanzadeh , (2019). The Relationship between Addiction to Computer Games and Isolation of adolescents: A Case Study of Junior High School Students in Kashan in 1395, Journal of Iran Cultural Research, 12(1), 85-108. magiran.com/p1974063
محسن نیازی، الهام شفایی مقدم، زهرا حسن زاده، رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای و انزواطلبی نوجوانان؛ مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان کاشان در سال 1395. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 1398؛ 12(1): 85-108. magiran.com/p1974063
M. Niazi, E. Shafaei, Z. Hasanzadeh , The Relationship between Addiction to Computer Games and Isolation of adolescents: A Case Study of Junior High School Students in Kashan in 1395, Journal of Iran Cultural Research, 2019; 12(1): 85-108. magiran.com/p1974063
محسن نیازی، الهام شفایی مقدم، زهرا حسن زاده، "رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای و انزواطلبی نوجوانان؛ مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان کاشان در سال 1395"، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 12، شماره 1 (1398): 85-108. magiran.com/p1974063
M. Niazi, E. Shafaei, Z. Hasanzadeh , "The Relationship between Addiction to Computer Games and Isolation of adolescents: A Case Study of Junior High School Students in Kashan in 1395", Journal of Iran Cultural Research 12, no.1 (2019): 85-108. magiran.com/p1974063
محسن نیازی، الهام شفایی مقدم، زهرا حسن زاده، (1398). 'رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای و انزواطلبی نوجوانان؛ مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان کاشان در سال 1395'، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 12(1)، صص.85-108. magiran.com/p1974063
M. Niazi, E. Shafaei, Z. Hasanzadeh , (2019). 'The Relationship between Addiction to Computer Games and Isolation of adolescents: A Case Study of Junior High School Students in Kashan in 1395', Journal of Iran Cultural Research, 12(1), pp.85-108. magiran.com/p1974063
محسن نیازی؛ الهام شفایی مقدم؛ زهرا حسن زاده. "رابطه اعتیاد به بازی های رایانه ای و انزواطلبی نوجوانان؛ مطالعه موردی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان کاشان در سال 1395". فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 12 ،1 ، 1398، 85-108. magiran.com/p1974063
M. Niazi; E. Shafaei; Z. Hasanzadeh . "The Relationship between Addiction to Computer Games and Isolation of adolescents: A Case Study of Junior High School Students in Kashan in 1395", Journal of Iran Cultural Research, 12, 1, 2019, 85-108. magiran.com/p1974063
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال