ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رها زال خانی، حسین نجف زاده ورزی، احمدعلی معاضدی، زهره قطب الدین، (1398). بررسی اثر والپروات بر فعالیت حرکتی، تعادل، پروفایل لیپیدی و پارامترهایبیوشیمیایی سرم قبل از بلوغ جنسی در موش صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(1)، 95-103. magiran.com/p1974103
Raha Zalkhani, Hossein Najafzadevarzi, Ahmad Ali Moazi, Zohreh Ghotbeddin, (2019). Investigation the Effect of Valproate on Locomotor Activity, Balance, Lipid Profile, and Serum Biochemical Parameters before Sexual Maturity in Rat, Ilam University of Medical Science, 27(1), 95-103. magiran.com/p1974103
رها زال خانی، حسین نجف زاده ورزی، احمدعلی معاضدی، زهره قطب الدین، بررسی اثر والپروات بر فعالیت حرکتی، تعادل، پروفایل لیپیدی و پارامترهایبیوشیمیایی سرم قبل از بلوغ جنسی در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1398؛ 27(1): 95-103. magiran.com/p1974103
Raha Zalkhani, Hossein Najafzadevarzi, Ahmad Ali Moazi, Zohreh Ghotbeddin, Investigation the Effect of Valproate on Locomotor Activity, Balance, Lipid Profile, and Serum Biochemical Parameters before Sexual Maturity in Rat, Ilam University of Medical Science, 2019; 27(1): 95-103. magiran.com/p1974103
رها زال خانی، حسین نجف زاده ورزی، احمدعلی معاضدی، زهره قطب الدین، "بررسی اثر والپروات بر فعالیت حرکتی، تعادل، پروفایل لیپیدی و پارامترهایبیوشیمیایی سرم قبل از بلوغ جنسی در موش صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27، شماره 1 (1398): 95-103. magiran.com/p1974103
Raha Zalkhani, Hossein Najafzadevarzi, Ahmad Ali Moazi, Zohreh Ghotbeddin, "Investigation the Effect of Valproate on Locomotor Activity, Balance, Lipid Profile, and Serum Biochemical Parameters before Sexual Maturity in Rat", Ilam University of Medical Science 27, no.1 (2019): 95-103. magiran.com/p1974103
رها زال خانی، حسین نجف زاده ورزی، احمدعلی معاضدی، زهره قطب الدین، (1398). 'بررسی اثر والپروات بر فعالیت حرکتی، تعادل، پروفایل لیپیدی و پارامترهایبیوشیمیایی سرم قبل از بلوغ جنسی در موش صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(1)، صص.95-103. magiran.com/p1974103
Raha Zalkhani, Hossein Najafzadevarzi, Ahmad Ali Moazi, Zohreh Ghotbeddin, (2019). 'Investigation the Effect of Valproate on Locomotor Activity, Balance, Lipid Profile, and Serum Biochemical Parameters before Sexual Maturity in Rat', Ilam University of Medical Science, 27(1), pp.95-103. magiran.com/p1974103
رها زال خانی؛ حسین نجف زاده ورزی؛ احمدعلی معاضدی؛ زهره قطب الدین. "بررسی اثر والپروات بر فعالیت حرکتی، تعادل، پروفایل لیپیدی و پارامترهایبیوشیمیایی سرم قبل از بلوغ جنسی در موش صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27 ،1 ، 1398، 95-103. magiran.com/p1974103
Raha Zalkhani; Hossein Najafzadevarzi; Ahmad Ali Moazi; Zohreh Ghotbeddin. "Investigation the Effect of Valproate on Locomotor Activity, Balance, Lipid Profile, and Serum Biochemical Parameters before Sexual Maturity in Rat", Ilam University of Medical Science, 27, 1, 2019, 95-103. magiran.com/p1974103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال