ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غزال محمد قلی پور اقدم، امیر لطافتکار، ملیحه حدادنژاد، (1398). مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه بر متغیرهای منتخب وضعیتی، درد و قدرت عضلات در افراد دارای حرکت پریشی کتف، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(1)، 170-183. magiran.com/p1974110
Ghazal Mohammad Golipor Agdam, Amir Letafatkar, Maliheh Hadadnezhad, (2019). Comparison of the Effect of Scapular Stabilization and Conscious Control Training on Postural Variables, Pain, andSelected Muscle Strength in Patients with Scapular Dyskinesia, Ilam University of Medical Science, 27(1), 170-183. magiran.com/p1974110
غزال محمد قلی پور اقدم، امیر لطافتکار، ملیحه حدادنژاد، مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه بر متغیرهای منتخب وضعیتی، درد و قدرت عضلات در افراد دارای حرکت پریشی کتف. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 1398؛ 27(1): 170-183. magiran.com/p1974110
Ghazal Mohammad Golipor Agdam, Amir Letafatkar, Maliheh Hadadnezhad, Comparison of the Effect of Scapular Stabilization and Conscious Control Training on Postural Variables, Pain, andSelected Muscle Strength in Patients with Scapular Dyskinesia, Ilam University of Medical Science, 2019; 27(1): 170-183. magiran.com/p1974110
غزال محمد قلی پور اقدم، امیر لطافتکار، ملیحه حدادنژاد، "مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه بر متغیرهای منتخب وضعیتی، درد و قدرت عضلات در افراد دارای حرکت پریشی کتف"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام 27، شماره 1 (1398): 170-183. magiran.com/p1974110
Ghazal Mohammad Golipor Agdam, Amir Letafatkar, Maliheh Hadadnezhad, "Comparison of the Effect of Scapular Stabilization and Conscious Control Training on Postural Variables, Pain, andSelected Muscle Strength in Patients with Scapular Dyskinesia", Ilam University of Medical Science 27, no.1 (2019): 170-183. magiran.com/p1974110
غزال محمد قلی پور اقدم، امیر لطافتکار، ملیحه حدادنژاد، (1398). 'مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه بر متغیرهای منتخب وضعیتی، درد و قدرت عضلات در افراد دارای حرکت پریشی کتف'، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27(1)، صص.170-183. magiran.com/p1974110
Ghazal Mohammad Golipor Agdam, Amir Letafatkar, Maliheh Hadadnezhad, (2019). 'Comparison of the Effect of Scapular Stabilization and Conscious Control Training on Postural Variables, Pain, andSelected Muscle Strength in Patients with Scapular Dyskinesia', Ilam University of Medical Science, 27(1), pp.170-183. magiran.com/p1974110
غزال محمد قلی پور اقدم؛ امیر لطافتکار؛ ملیحه حدادنژاد. "مقایسه تاثیر تمرینات ثبات دهنده و کنترل آگاهانه بر متغیرهای منتخب وضعیتی، درد و قدرت عضلات در افراد دارای حرکت پریشی کتف". مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 27 ،1 ، 1398، 170-183. magiran.com/p1974110
Ghazal Mohammad Golipor Agdam; Amir Letafatkar; Maliheh Hadadnezhad. "Comparison of the Effect of Scapular Stabilization and Conscious Control Training on Postural Variables, Pain, andSelected Muscle Strength in Patients with Scapular Dyskinesia", Ilam University of Medical Science, 27, 1, 2019, 170-183. magiran.com/p1974110
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال