ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر هادی، حسین حسنی، مرضیه کافشانی، (1398). تاثیر رژیم غذایی کاهنده فشارخون (DASH) بر شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی در زنان چاق سالم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(3)، 40-49. magiran.com/p1974117
Amir Hadi, Hossein Hasani, Marzieh Kafeshani, (2019). The Effect of DASH Diet on Anthropometric Indices and Body Composition in Healthy Obese Women, Qom University of Medical Sciences Journal, 13(3), 40-49. magiran.com/p1974117
امیر هادی، حسین حسنی، مرضیه کافشانی، تاثیر رژیم غذایی کاهنده فشارخون (DASH) بر شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی در زنان چاق سالم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(3): 40-49. magiran.com/p1974117
Amir Hadi, Hossein Hasani, Marzieh Kafeshani, The Effect of DASH Diet on Anthropometric Indices and Body Composition in Healthy Obese Women, Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(3): 40-49. magiran.com/p1974117
امیر هادی، حسین حسنی، مرضیه کافشانی، "تاثیر رژیم غذایی کاهنده فشارخون (DASH) بر شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی در زنان چاق سالم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 3 (1398): 40-49. magiran.com/p1974117
Amir Hadi, Hossein Hasani, Marzieh Kafeshani, "The Effect of DASH Diet on Anthropometric Indices and Body Composition in Healthy Obese Women", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.3 (2019): 40-49. magiran.com/p1974117
امیر هادی، حسین حسنی، مرضیه کافشانی، (1398). 'تاثیر رژیم غذایی کاهنده فشارخون (DASH) بر شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی در زنان چاق سالم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(3)، صص.40-49. magiran.com/p1974117
Amir Hadi, Hossein Hasani, Marzieh Kafeshani, (2019). 'The Effect of DASH Diet on Anthropometric Indices and Body Composition in Healthy Obese Women', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(3), pp.40-49. magiran.com/p1974117
امیر هادی؛ حسین حسنی؛ مرضیه کافشانی. "تاثیر رژیم غذایی کاهنده فشارخون (DASH) بر شاخص های آنتروپومتریک و ترکیب بدنی در زنان چاق سالم". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،3 ، 1398، 40-49. magiran.com/p1974117
Amir Hadi; Hossein Hasani; Marzieh Kafeshani. "The Effect of DASH Diet on Anthropometric Indices and Body Composition in Healthy Obese Women", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 3, 2019, 40-49. magiran.com/p1974117
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال