ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده طباطبایی یزدی، فرشته فلاح، بهروز علیزاده بهبهانی، علیرضا وسیعی، سیدعلی مرتضوی، (1398). شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های میکروبی بیماریزا در شرایط برون تنی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(3)، 50-62. magiran.com/p1974118
Farideh Tabatabai Yazdi, Fereshteh Falah, Behrooz Alizadeh Behbahani, Alireza Vasiee, Seyed Ali Mortazavi, (2019). Identification of Chemical Compounds, Antioxidant Potential, Phenolic Content and Evaluation of Inhibitory and Bactericidal/Fungicidal Effects of Ginger Essential Oil on Some Pathogenic Microorganisms in Vitro, Qom University of Medical Sciences Journal, 13(3), 50-62. magiran.com/p1974118
فریده طباطبایی یزدی، فرشته فلاح، بهروز علیزاده بهبهانی، علیرضا وسیعی، سیدعلی مرتضوی، شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های میکروبی بیماریزا در شرایط برون تنی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1398؛ 13(3): 50-62. magiran.com/p1974118
Farideh Tabatabai Yazdi, Fereshteh Falah, Behrooz Alizadeh Behbahani, Alireza Vasiee, Seyed Ali Mortazavi, Identification of Chemical Compounds, Antioxidant Potential, Phenolic Content and Evaluation of Inhibitory and Bactericidal/Fungicidal Effects of Ginger Essential Oil on Some Pathogenic Microorganisms in Vitro, Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 13(3): 50-62. magiran.com/p1974118
فریده طباطبایی یزدی، فرشته فلاح، بهروز علیزاده بهبهانی، علیرضا وسیعی، سیدعلی مرتضوی، "شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های میکروبی بیماریزا در شرایط برون تنی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 13، شماره 3 (1398): 50-62. magiran.com/p1974118
Farideh Tabatabai Yazdi, Fereshteh Falah, Behrooz Alizadeh Behbahani, Alireza Vasiee, Seyed Ali Mortazavi, "Identification of Chemical Compounds, Antioxidant Potential, Phenolic Content and Evaluation of Inhibitory and Bactericidal/Fungicidal Effects of Ginger Essential Oil on Some Pathogenic Microorganisms in Vitro", Qom University of Medical Sciences Journal 13, no.3 (2019): 50-62. magiran.com/p1974118
فریده طباطبایی یزدی، فرشته فلاح، بهروز علیزاده بهبهانی، علیرضا وسیعی، سیدعلی مرتضوی، (1398). 'شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های میکروبی بیماریزا در شرایط برون تنی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13(3)، صص.50-62. magiran.com/p1974118
Farideh Tabatabai Yazdi, Fereshteh Falah, Behrooz Alizadeh Behbahani, Alireza Vasiee, Seyed Ali Mortazavi, (2019). 'Identification of Chemical Compounds, Antioxidant Potential, Phenolic Content and Evaluation of Inhibitory and Bactericidal/Fungicidal Effects of Ginger Essential Oil on Some Pathogenic Microorganisms in Vitro', Qom University of Medical Sciences Journal, 13(3), pp.50-62. magiran.com/p1974118
فریده طباطبایی یزدی؛ فرشته فلاح؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ علیرضا وسیعی؛ سیدعلی مرتضوی. "شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های میکروبی بیماریزا در شرایط برون تنی". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 13 ،3 ، 1398، 50-62. magiran.com/p1974118
Farideh Tabatabai Yazdi; Fereshteh Falah; Behrooz Alizadeh Behbahani; Alireza Vasiee; Seyed Ali Mortazavi. "Identification of Chemical Compounds, Antioxidant Potential, Phenolic Content and Evaluation of Inhibitory and Bactericidal/Fungicidal Effects of Ginger Essential Oil on Some Pathogenic Microorganisms in Vitro", Qom University of Medical Sciences Journal, 13, 3, 2019, 50-62. magiran.com/p1974118
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال