ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه حیدری، احمدرضا سراییان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، بابک شکری، علیرضا شاکری، (1398). بهینه سازی پوشش دهی دی متوکسی دی متیل سیلان به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما (PECVD) بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(1)، 100-111. magiran.com/p1974493
Somayeh Heydari, Ahmad Reza Saraeyan , Mohammad Reza Dehghani Firouzabadi, Alireza Shakeri, Babak Shokri, (2019). Optimization of Coating Dimethoxydimethylsilane Using Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) on Coated Paper with Ethylene Vinyl Alcohol, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(1), 100-111. magiran.com/p1974493
سمیه حیدری، احمدرضا سراییان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، بابک شکری، علیرضا شاکری، بهینه سازی پوشش دهی دی متوکسی دی متیل سیلان به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما (PECVD) بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل. مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 1398؛ 34(1): 100-111. magiran.com/p1974493
Somayeh Heydari, Ahmad Reza Saraeyan , Mohammad Reza Dehghani Firouzabadi, Alireza Shakeri, Babak Shokri, Optimization of Coating Dimethoxydimethylsilane Using Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) on Coated Paper with Ethylene Vinyl Alcohol, Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 2019; 34(1): 100-111. magiran.com/p1974493
سمیه حیدری، احمدرضا سراییان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، بابک شکری، علیرضا شاکری، "بهینه سازی پوشش دهی دی متوکسی دی متیل سیلان به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما (PECVD) بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل"، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 34، شماره 1 (1398): 100-111. magiran.com/p1974493
Somayeh Heydari, Ahmad Reza Saraeyan , Mohammad Reza Dehghani Firouzabadi, Alireza Shakeri, Babak Shokri, "Optimization of Coating Dimethoxydimethylsilane Using Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) on Coated Paper with Ethylene Vinyl Alcohol", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research 34, no.1 (2019): 100-111. magiran.com/p1974493
سمیه حیدری، احمدرضا سراییان، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، بابک شکری، علیرضا شاکری، (1398). 'بهینه سازی پوشش دهی دی متوکسی دی متیل سیلان به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما (PECVD) بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل'، مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34(1)، صص.100-111. magiran.com/p1974493
Somayeh Heydari, Ahmad Reza Saraeyan , Mohammad Reza Dehghani Firouzabadi, Alireza Shakeri, Babak Shokri, (2019). 'Optimization of Coating Dimethoxydimethylsilane Using Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) on Coated Paper with Ethylene Vinyl Alcohol', Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(1), pp.100-111. magiran.com/p1974493
سمیه حیدری؛ احمدرضا سراییان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ بابک شکری؛ علیرضا شاکری. "بهینه سازی پوشش دهی دی متوکسی دی متیل سیلان به روش رسوب شیمیایی بخار تقویت شده با پلاسما (PECVD) بر روی کاغذ پوشش دهی شده با اتیل وینیل الکل". مجله تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران، 34 ،1 ، 1398، 100-111. magiran.com/p1974493
Somayeh Heydari; Ahmad Reza Saraeyan ; Mohammad Reza Dehghani Firouzabadi; Alireza Shakeri; Babak Shokri. "Optimization of Coating Dimethoxydimethylsilane Using Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD) on Coated Paper with Ethylene Vinyl Alcohol", Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34, 1, 2019, 100-111. magiran.com/p1974493
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال