ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزین مولودی، علی خیرالدین، (1398). تاثیر کاربرد کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC) در بهبود رفتار چرخه ای اتصالات تیر به ستون بتن آرمه، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(56)، 143-156. magiran.com/p1974510
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin , (2019). The Effect of Application of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC) on the Cyclical Behavior Improvement of Reinforced Concrete Beam-Column Connections, Journal of Modeling in Engineering, 17(56), 143-156. magiran.com/p1974510
فرزین مولودی، علی خیرالدین، تاثیر کاربرد کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC) در بهبود رفتار چرخه ای اتصالات تیر به ستون بتن آرمه. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1398؛ 17(56): 143-156. magiran.com/p1974510
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin , The Effect of Application of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC) on the Cyclical Behavior Improvement of Reinforced Concrete Beam-Column Connections, Journal of Modeling in Engineering, 2019; 17(56): 143-156. magiran.com/p1974510
فرزین مولودی، علی خیرالدین، "تاثیر کاربرد کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC) در بهبود رفتار چرخه ای اتصالات تیر به ستون بتن آرمه"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 17، شماره 56 (1398): 143-156. magiran.com/p1974510
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin , "The Effect of Application of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC) on the Cyclical Behavior Improvement of Reinforced Concrete Beam-Column Connections", Journal of Modeling in Engineering 17, no.56 (2019): 143-156. magiran.com/p1974510
فرزین مولودی، علی خیرالدین، (1398). 'تاثیر کاربرد کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC) در بهبود رفتار چرخه ای اتصالات تیر به ستون بتن آرمه'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(56)، صص.143-156. magiran.com/p1974510
Farzin Moludi, Ali Kheyroddin , (2019). 'The Effect of Application of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC) on the Cyclical Behavior Improvement of Reinforced Concrete Beam-Column Connections', Journal of Modeling in Engineering, 17(56), pp.143-156. magiran.com/p1974510
فرزین مولودی؛ علی خیرالدین. "تاثیر کاربرد کامپوزیت های سیمانی مسلح الیافی توانمند (HPFRCC) در بهبود رفتار چرخه ای اتصالات تیر به ستون بتن آرمه". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17 ،56 ، 1398، 143-156. magiran.com/p1974510
Farzin Moludi; Ali Kheyroddin . "The Effect of Application of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites (HPFRCC) on the Cyclical Behavior Improvement of Reinforced Concrete Beam-Column Connections", Journal of Modeling in Engineering, 17, 56, 2019, 143-156. magiran.com/p1974510
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال