ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدمهدی صالحی، علی اکبر پویان، (1398). مروری بر روش های مدل سازی همپوشانی در الگوریتم های انجمن یابی شبکه های اجتماعی، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(56)، 247-265. magiran.com/p1974517
Seyed Mohammad Mahdi Salehi , Ali Akbar Pouyan, (2019). Modelling of Overlapping by Community Detection Algorithms in Social Networks: A Review, Journal of Modeling in Engineering, 17(56), 247-265. magiran.com/p1974517
سید محمدمهدی صالحی، علی اکبر پویان، مروری بر روش های مدل سازی همپوشانی در الگوریتم های انجمن یابی شبکه های اجتماعی. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1398؛ 17(56): 247-265. magiran.com/p1974517
Seyed Mohammad Mahdi Salehi , Ali Akbar Pouyan, Modelling of Overlapping by Community Detection Algorithms in Social Networks: A Review, Journal of Modeling in Engineering, 2019; 17(56): 247-265. magiran.com/p1974517
سید محمدمهدی صالحی، علی اکبر پویان، "مروری بر روش های مدل سازی همپوشانی در الگوریتم های انجمن یابی شبکه های اجتماعی"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 17، شماره 56 (1398): 247-265. magiran.com/p1974517
Seyed Mohammad Mahdi Salehi , Ali Akbar Pouyan, "Modelling of Overlapping by Community Detection Algorithms in Social Networks: A Review", Journal of Modeling in Engineering 17, no.56 (2019): 247-265. magiran.com/p1974517
سید محمدمهدی صالحی، علی اکبر پویان، (1398). 'مروری بر روش های مدل سازی همپوشانی در الگوریتم های انجمن یابی شبکه های اجتماعی'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(56)، صص.247-265. magiran.com/p1974517
Seyed Mohammad Mahdi Salehi , Ali Akbar Pouyan, (2019). 'Modelling of Overlapping by Community Detection Algorithms in Social Networks: A Review', Journal of Modeling in Engineering, 17(56), pp.247-265. magiran.com/p1974517
سید محمدمهدی صالحی؛ علی اکبر پویان. "مروری بر روش های مدل سازی همپوشانی در الگوریتم های انجمن یابی شبکه های اجتماعی". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17 ،56 ، 1398، 247-265. magiran.com/p1974517
Seyed Mohammad Mahdi Salehi ; Ali Akbar Pouyan. "Modelling of Overlapping by Community Detection Algorithms in Social Networks: A Review", Journal of Modeling in Engineering, 17, 56, 2019, 247-265. magiran.com/p1974517
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال