ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه کرد، کامیار موقرنژاد، (1398). بررسی تجربی و مدلسازی شبکه عصبی برای پیشبینی ضریب شکست الکلهای خالص و مخلوط دوتایی، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(56)، 375-387. magiran.com/p1974526
Fatemeh Kord , Kamyar Movagharnejad, (2019). Experimental Study and neural network modeling for prediction of refractive index of pure and binary alcohol mixtures, Journal of Modeling in Engineering, 17(56), 375-387. magiran.com/p1974526
فاطمه کرد، کامیار موقرنژاد، بررسی تجربی و مدلسازی شبکه عصبی برای پیشبینی ضریب شکست الکلهای خالص و مخلوط دوتایی. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1398؛ 17(56): 375-387. magiran.com/p1974526
Fatemeh Kord , Kamyar Movagharnejad, Experimental Study and neural network modeling for prediction of refractive index of pure and binary alcohol mixtures, Journal of Modeling in Engineering, 2019; 17(56): 375-387. magiran.com/p1974526
فاطمه کرد، کامیار موقرنژاد، "بررسی تجربی و مدلسازی شبکه عصبی برای پیشبینی ضریب شکست الکلهای خالص و مخلوط دوتایی"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 17، شماره 56 (1398): 375-387. magiran.com/p1974526
Fatemeh Kord , Kamyar Movagharnejad, "Experimental Study and neural network modeling for prediction of refractive index of pure and binary alcohol mixtures", Journal of Modeling in Engineering 17, no.56 (2019): 375-387. magiran.com/p1974526
فاطمه کرد، کامیار موقرنژاد، (1398). 'بررسی تجربی و مدلسازی شبکه عصبی برای پیشبینی ضریب شکست الکلهای خالص و مخلوط دوتایی'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(56)، صص.375-387. magiran.com/p1974526
Fatemeh Kord , Kamyar Movagharnejad, (2019). 'Experimental Study and neural network modeling for prediction of refractive index of pure and binary alcohol mixtures', Journal of Modeling in Engineering, 17(56), pp.375-387. magiran.com/p1974526
فاطمه کرد؛ کامیار موقرنژاد. "بررسی تجربی و مدلسازی شبکه عصبی برای پیشبینی ضریب شکست الکلهای خالص و مخلوط دوتایی". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17 ،56 ، 1398، 375-387. magiran.com/p1974526
Fatemeh Kord ; Kamyar Movagharnejad. "Experimental Study and neural network modeling for prediction of refractive index of pure and binary alcohol mixtures", Journal of Modeling in Engineering, 17, 56, 2019, 375-387. magiran.com/p1974526
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال