ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید سلگی، علی جهانگیری، (1398). تحلیل استحکام جعبه گشتاور پایدارگر افقی هواپیمای فرسوده جهت تخمین عمر باقیمانده و عمردهی آن به روش اجزاء محدود، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(56)، 389-405. magiran.com/p1974527
Saeed Solgi, Ali Jahangiri , (2019). Strength analysis of the horizontal stabilator torque box of time-worn aircraft in order to estimate the remaining life and its lifetime by the finite element method, Journal of Modeling in Engineering, 17(56), 389-405. magiran.com/p1974527
سعید سلگی، علی جهانگیری، تحلیل استحکام جعبه گشتاور پایدارگر افقی هواپیمای فرسوده جهت تخمین عمر باقیمانده و عمردهی آن به روش اجزاء محدود. فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1398؛ 17(56): 389-405. magiran.com/p1974527
Saeed Solgi, Ali Jahangiri , Strength analysis of the horizontal stabilator torque box of time-worn aircraft in order to estimate the remaining life and its lifetime by the finite element method, Journal of Modeling in Engineering, 2019; 17(56): 389-405. magiran.com/p1974527
سعید سلگی، علی جهانگیری، "تحلیل استحکام جعبه گشتاور پایدارگر افقی هواپیمای فرسوده جهت تخمین عمر باقیمانده و عمردهی آن به روش اجزاء محدود"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 17، شماره 56 (1398): 389-405. magiran.com/p1974527
Saeed Solgi, Ali Jahangiri , "Strength analysis of the horizontal stabilator torque box of time-worn aircraft in order to estimate the remaining life and its lifetime by the finite element method", Journal of Modeling in Engineering 17, no.56 (2019): 389-405. magiran.com/p1974527
سعید سلگی، علی جهانگیری، (1398). 'تحلیل استحکام جعبه گشتاور پایدارگر افقی هواپیمای فرسوده جهت تخمین عمر باقیمانده و عمردهی آن به روش اجزاء محدود'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(56)، صص.389-405. magiran.com/p1974527
Saeed Solgi, Ali Jahangiri , (2019). 'Strength analysis of the horizontal stabilator torque box of time-worn aircraft in order to estimate the remaining life and its lifetime by the finite element method', Journal of Modeling in Engineering, 17(56), pp.389-405. magiran.com/p1974527
سعید سلگی؛ علی جهانگیری. "تحلیل استحکام جعبه گشتاور پایدارگر افقی هواپیمای فرسوده جهت تخمین عمر باقیمانده و عمردهی آن به روش اجزاء محدود". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17 ،56 ، 1398، 389-405. magiran.com/p1974527
Saeed Solgi; Ali Jahangiri . "Strength analysis of the horizontal stabilator torque box of time-worn aircraft in order to estimate the remaining life and its lifetime by the finite element method", Journal of Modeling in Engineering, 17, 56, 2019, 389-405. magiran.com/p1974527
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال