ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی کریم آبادی، محمدابراهیم حاجی آبادی، عبادالله کامیاب، علی اصغر شجاعی، (1398). مدل ترکیبی تعمیر ‏و ‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(56)، 421-439. magiran.com/p1974529
Ali Karimabadi, Mohammad Ebrahim Hajiabadi , Ebadollah Kamyab, Aliasghar Shojaei, (2019). Combined preventive and predictive maintenance model of power transformers (Case study: Khorasan Regional Electricity Company), Journal of Modeling in Engineering, 17(56), 421-439. magiran.com/p1974529
علی کریم آبادی، محمدابراهیم حاجی آبادی، عبادالله کامیاب، علی اصغر شجاعی، مدل ترکیبی تعمیر ‏و ‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان). فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 1398؛ 17(56): 421-439. magiran.com/p1974529
Ali Karimabadi, Mohammad Ebrahim Hajiabadi , Ebadollah Kamyab, Aliasghar Shojaei, Combined preventive and predictive maintenance model of power transformers (Case study: Khorasan Regional Electricity Company), Journal of Modeling in Engineering, 2019; 17(56): 421-439. magiran.com/p1974529
علی کریم آبادی، محمدابراهیم حاجی آبادی، عبادالله کامیاب، علی اصغر شجاعی، "مدل ترکیبی تعمیر ‏و ‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)"، فصلنامه مدل سازی در مهندسی 17، شماره 56 (1398): 421-439. magiran.com/p1974529
Ali Karimabadi, Mohammad Ebrahim Hajiabadi , Ebadollah Kamyab, Aliasghar Shojaei, "Combined preventive and predictive maintenance model of power transformers (Case study: Khorasan Regional Electricity Company)", Journal of Modeling in Engineering 17, no.56 (2019): 421-439. magiran.com/p1974529
علی کریم آبادی، محمدابراهیم حاجی آبادی، عبادالله کامیاب، علی اصغر شجاعی، (1398). 'مدل ترکیبی تعمیر ‏و ‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)'، فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17(56)، صص.421-439. magiran.com/p1974529
Ali Karimabadi, Mohammad Ebrahim Hajiabadi , Ebadollah Kamyab, Aliasghar Shojaei, (2019). 'Combined preventive and predictive maintenance model of power transformers (Case study: Khorasan Regional Electricity Company)', Journal of Modeling in Engineering, 17(56), pp.421-439. magiran.com/p1974529
علی کریم آبادی؛ محمدابراهیم حاجی آبادی؛ عبادالله کامیاب؛ علی اصغر شجاعی. "مدل ترکیبی تعمیر ‏و ‏نگهداری پیشگیرانه و پیشبینانه ترانسفورماتور قدرت (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان)". فصلنامه مدل سازی در مهندسی، 17 ،56 ، 1398، 421-439. magiran.com/p1974529
Ali Karimabadi; Mohammad Ebrahim Hajiabadi ; Ebadollah Kamyab; Aliasghar Shojaei. "Combined preventive and predictive maintenance model of power transformers (Case study: Khorasan Regional Electricity Company)", Journal of Modeling in Engineering, 17, 56, 2019, 421-439. magiran.com/p1974529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال