ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب دباغی، زهرا هاشمی، مهناز اخوان تفتی، (1397). اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر تاب آوری تحصیلی کودکان کار، نشریه حافظه و یادگیری، 1(4)، 7-15. magiran.com/p1974845
Zeinab Dabaghi, Zahra Hashemi , Mahnaz Akhavan Tafti, (2019). The effect of training the social problem-solving skills on the educational resilience of children in labor, Iranian Journal of Learning and Memory, 1(4), 7-15. magiran.com/p1974845
زینب دباغی، زهرا هاشمی، مهناز اخوان تفتی، اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر تاب آوری تحصیلی کودکان کار. نشریه حافظه و یادگیری، 1397؛ 1(4): 7-15. magiran.com/p1974845
Zeinab Dabaghi, Zahra Hashemi , Mahnaz Akhavan Tafti, The effect of training the social problem-solving skills on the educational resilience of children in labor, Iranian Journal of Learning and Memory, 2019; 1(4): 7-15. magiran.com/p1974845
زینب دباغی، زهرا هاشمی، مهناز اخوان تفتی، "اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر تاب آوری تحصیلی کودکان کار"، نشریه حافظه و یادگیری 1، شماره 4 (1397): 7-15. magiran.com/p1974845
Zeinab Dabaghi, Zahra Hashemi , Mahnaz Akhavan Tafti, "The effect of training the social problem-solving skills on the educational resilience of children in labor", Iranian Journal of Learning and Memory 1, no.4 (2019): 7-15. magiran.com/p1974845
زینب دباغی، زهرا هاشمی، مهناز اخوان تفتی، (1397). 'اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر تاب آوری تحصیلی کودکان کار'، نشریه حافظه و یادگیری، 1(4)، صص.7-15. magiran.com/p1974845
Zeinab Dabaghi, Zahra Hashemi , Mahnaz Akhavan Tafti, (2019). 'The effect of training the social problem-solving skills on the educational resilience of children in labor', Iranian Journal of Learning and Memory, 1(4), pp.7-15. magiran.com/p1974845
زینب دباغی؛ زهرا هاشمی؛ مهناز اخوان تفتی. "اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی بر تاب آوری تحصیلی کودکان کار". نشریه حافظه و یادگیری، 1 ،4 ، 1397، 7-15. magiran.com/p1974845
Zeinab Dabaghi; Zahra Hashemi ; Mahnaz Akhavan Tafti. "The effect of training the social problem-solving skills on the educational resilience of children in labor", Iranian Journal of Learning and Memory, 1, 4, 2019, 7-15. magiran.com/p1974845
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال