ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نقش، زهرا رمضانی خمسی، مهناز غفاری، (1397). کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی در آزمون اثر جهت گیری هدف معلم و دانش آموز و کمک طلبی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هفتم، نشریه حافظه و یادگیری، 1(4)، 23-31. magiran.com/p1974847
Zahra Naghsh , Zahra Ramezani Khamsi, Mahnaz Ghafari, (2019). Application of Multilevel Structural Equation Modeling in the Effect of Goal Orientation (Teacher and Student) and Help seeking on Math Performance of 7th Grade Students, Iranian Journal of Learning and Memory, 1(4), 23-31. magiran.com/p1974847
زهرا نقش، زهرا رمضانی خمسی، مهناز غفاری، کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی در آزمون اثر جهت گیری هدف معلم و دانش آموز و کمک طلبی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هفتم. نشریه حافظه و یادگیری، 1397؛ 1(4): 23-31. magiran.com/p1974847
Zahra Naghsh , Zahra Ramezani Khamsi, Mahnaz Ghafari, Application of Multilevel Structural Equation Modeling in the Effect of Goal Orientation (Teacher and Student) and Help seeking on Math Performance of 7th Grade Students, Iranian Journal of Learning and Memory, 2019; 1(4): 23-31. magiran.com/p1974847
زهرا نقش، زهرا رمضانی خمسی، مهناز غفاری، "کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی در آزمون اثر جهت گیری هدف معلم و دانش آموز و کمک طلبی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هفتم"، نشریه حافظه و یادگیری 1، شماره 4 (1397): 23-31. magiran.com/p1974847
Zahra Naghsh , Zahra Ramezani Khamsi, Mahnaz Ghafari, "Application of Multilevel Structural Equation Modeling in the Effect of Goal Orientation (Teacher and Student) and Help seeking on Math Performance of 7th Grade Students", Iranian Journal of Learning and Memory 1, no.4 (2019): 23-31. magiran.com/p1974847
زهرا نقش، زهرا رمضانی خمسی، مهناز غفاری، (1397). 'کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی در آزمون اثر جهت گیری هدف معلم و دانش آموز و کمک طلبی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هفتم'، نشریه حافظه و یادگیری، 1(4)، صص.23-31. magiran.com/p1974847
Zahra Naghsh , Zahra Ramezani Khamsi, Mahnaz Ghafari, (2019). 'Application of Multilevel Structural Equation Modeling in the Effect of Goal Orientation (Teacher and Student) and Help seeking on Math Performance of 7th Grade Students', Iranian Journal of Learning and Memory, 1(4), pp.23-31. magiran.com/p1974847
زهرا نقش؛ زهرا رمضانی خمسی؛ مهناز غفاری. "کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری چند سطحی در آزمون اثر جهت گیری هدف معلم و دانش آموز و کمک طلبی بر عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه هفتم". نشریه حافظه و یادگیری، 1 ،4 ، 1397، 23-31. magiran.com/p1974847
Zahra Naghsh ; Zahra Ramezani Khamsi; Mahnaz Ghafari. "Application of Multilevel Structural Equation Modeling in the Effect of Goal Orientation (Teacher and Student) and Help seeking on Math Performance of 7th Grade Students", Iranian Journal of Learning and Memory, 1, 4, 2019, 23-31. magiran.com/p1974847
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال