ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم حکیمی، علی جعفری ندوشن، زهرا ترازی، حسین آقایی، فریبا صابری، (1397). تاثیر آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر عزت نفس بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر اشکذر، نشریه حافظه و یادگیری، 1(4)، 59-65. magiran.com/p1974851
Zahra Tarazi, Azam Hakimi, Ali Jafary Nodoushan, Hossein Aghaei, Fariba Saberi, (2019). The Effect of Cognitive-Behavioral Training Based on Self-Esteem on Social Adjustment and Academic Achievement Motivation of First-High School Girls students in Ashkezar, Iranian Journal of Learning and Memory, 1(4), 59-65. magiran.com/p1974851
اعظم حکیمی، علی جعفری ندوشن، زهرا ترازی، حسین آقایی، فریبا صابری، تاثیر آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر عزت نفس بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر اشکذر. نشریه حافظه و یادگیری، 1397؛ 1(4): 59-65. magiran.com/p1974851
Zahra Tarazi, Azam Hakimi, Ali Jafary Nodoushan, Hossein Aghaei, Fariba Saberi, The Effect of Cognitive-Behavioral Training Based on Self-Esteem on Social Adjustment and Academic Achievement Motivation of First-High School Girls students in Ashkezar, Iranian Journal of Learning and Memory, 2019; 1(4): 59-65. magiran.com/p1974851
اعظم حکیمی، علی جعفری ندوشن، زهرا ترازی، حسین آقایی، فریبا صابری، "تاثیر آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر عزت نفس بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر اشکذر"، نشریه حافظه و یادگیری 1، شماره 4 (1397): 59-65. magiran.com/p1974851
Zahra Tarazi, Azam Hakimi, Ali Jafary Nodoushan, Hossein Aghaei, Fariba Saberi, "The Effect of Cognitive-Behavioral Training Based on Self-Esteem on Social Adjustment and Academic Achievement Motivation of First-High School Girls students in Ashkezar", Iranian Journal of Learning and Memory 1, no.4 (2019): 59-65. magiran.com/p1974851
اعظم حکیمی، علی جعفری ندوشن، زهرا ترازی، حسین آقایی، فریبا صابری، (1397). 'تاثیر آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر عزت نفس بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر اشکذر'، نشریه حافظه و یادگیری، 1(4)، صص.59-65. magiran.com/p1974851
Zahra Tarazi, Azam Hakimi, Ali Jafary Nodoushan, Hossein Aghaei, Fariba Saberi, (2019). 'The Effect of Cognitive-Behavioral Training Based on Self-Esteem on Social Adjustment and Academic Achievement Motivation of First-High School Girls students in Ashkezar', Iranian Journal of Learning and Memory, 1(4), pp.59-65. magiran.com/p1974851
اعظم حکیمی؛ علی جعفری ندوشن؛ زهرا ترازی؛ حسین آقایی؛ فریبا صابری. "تاثیر آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر عزت نفس بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر اشکذر". نشریه حافظه و یادگیری، 1 ،4 ، 1397، 59-65. magiran.com/p1974851
Zahra Tarazi; Azam Hakimi; Ali Jafary Nodoushan; Hossein Aghaei; Fariba Saberi. "The Effect of Cognitive-Behavioral Training Based on Self-Esteem on Social Adjustment and Academic Achievement Motivation of First-High School Girls students in Ashkezar", Iranian Journal of Learning and Memory, 1, 4, 2019, 59-65. magiran.com/p1974851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال