ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه ایمانی بوژانی، مرتضی نادری، جلیل ایمانی هرسینی، بهمن شمس اسفند اباد، (1397). مدل سازی توزیع کل و بز وحشی (1777, Capra aegagrus Erxleben) در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش بیستون کرمانشاه با مدل های مبتنی بر داده های حضور، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(3)، 17-28. magiran.com/p1975133
Faezaneh Imani Buzhani, Morteza Naderi, Jalil Imani Harsini , Bahman Shams Esfand Abad, (2018). Presence based habitat suitability modeling for wild goat (Capra aegagrus, Erxleben, 1777) in Bistoon Wildlife Refuge and Protected Area, Kermanshah, Iran, Journal of Animal Environment, 10(3), 17-28. magiran.com/p1975133
فرزانه ایمانی بوژانی، مرتضی نادری، جلیل ایمانی هرسینی، بهمن شمس اسفند اباد، مدل سازی توزیع کل و بز وحشی (1777, Capra aegagrus Erxleben) در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش بیستون کرمانشاه با مدل های مبتنی بر داده های حضور. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(3): 17-28. magiran.com/p1975133
Faezaneh Imani Buzhani, Morteza Naderi, Jalil Imani Harsini , Bahman Shams Esfand Abad, Presence based habitat suitability modeling for wild goat (Capra aegagrus, Erxleben, 1777) in Bistoon Wildlife Refuge and Protected Area, Kermanshah, Iran, Journal of Animal Environment, 2018; 10(3): 17-28. magiran.com/p1975133
فرزانه ایمانی بوژانی، مرتضی نادری، جلیل ایمانی هرسینی، بهمن شمس اسفند اباد، "مدل سازی توزیع کل و بز وحشی (1777, Capra aegagrus Erxleben) در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش بیستون کرمانشاه با مدل های مبتنی بر داده های حضور"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 3 (1397): 17-28. magiran.com/p1975133
Faezaneh Imani Buzhani, Morteza Naderi, Jalil Imani Harsini , Bahman Shams Esfand Abad, "Presence based habitat suitability modeling for wild goat (Capra aegagrus, Erxleben, 1777) in Bistoon Wildlife Refuge and Protected Area, Kermanshah, Iran", Journal of Animal Environment 10, no.3 (2018): 17-28. magiran.com/p1975133
فرزانه ایمانی بوژانی، مرتضی نادری، جلیل ایمانی هرسینی، بهمن شمس اسفند اباد، (1397). 'مدل سازی توزیع کل و بز وحشی (1777, Capra aegagrus Erxleben) در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش بیستون کرمانشاه با مدل های مبتنی بر داده های حضور'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(3)، صص.17-28. magiran.com/p1975133
Faezaneh Imani Buzhani, Morteza Naderi, Jalil Imani Harsini , Bahman Shams Esfand Abad, (2018). 'Presence based habitat suitability modeling for wild goat (Capra aegagrus, Erxleben, 1777) in Bistoon Wildlife Refuge and Protected Area, Kermanshah, Iran', Journal of Animal Environment, 10(3), pp.17-28. magiran.com/p1975133
فرزانه ایمانی بوژانی؛ مرتضی نادری؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ بهمن شمس اسفند اباد. "مدل سازی توزیع کل و بز وحشی (1777, Capra aegagrus Erxleben) در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش بیستون کرمانشاه با مدل های مبتنی بر داده های حضور". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،3 ، 1397، 17-28. magiran.com/p1975133
Faezaneh Imani Buzhani; Morteza Naderi; Jalil Imani Harsini ; Bahman Shams Esfand Abad. "Presence based habitat suitability modeling for wild goat (Capra aegagrus, Erxleben, 1777) in Bistoon Wildlife Refuge and Protected Area, Kermanshah, Iran", Journal of Animal Environment, 10, 3, 2018, 17-28. magiran.com/p1975133
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال