ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا احمدی دستجردی، علی جهانی، حمیدرضا رضایی، حمید گشتاسب، (1397). مدل سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در پارک ملی قمیشلو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(3)، 29-38. magiran.com/p1975134
Mohammad Ahmadi Dastjerdi, Ali Jahani , Hamidreza Rezaee, Hamid Goshtasb, (2018). Habitat Suitability Modelling of wild Goat (capra aegagrus) In Ghamishloo National Park Using Artificial Neural Networks, Journal of Animal Environment, 10(3), 29-38. magiran.com/p1975134
محمدرضا احمدی دستجردی، علی جهانی، حمیدرضا رضایی، حمید گشتاسب، مدل سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در پارک ملی قمیشلو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(3): 29-38. magiran.com/p1975134
Mohammad Ahmadi Dastjerdi, Ali Jahani , Hamidreza Rezaee, Hamid Goshtasb, Habitat Suitability Modelling of wild Goat (capra aegagrus) In Ghamishloo National Park Using Artificial Neural Networks, Journal of Animal Environment, 2018; 10(3): 29-38. magiran.com/p1975134
محمدرضا احمدی دستجردی، علی جهانی، حمیدرضا رضایی، حمید گشتاسب، "مدل سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در پارک ملی قمیشلو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 3 (1397): 29-38. magiran.com/p1975134
Mohammad Ahmadi Dastjerdi, Ali Jahani , Hamidreza Rezaee, Hamid Goshtasb, "Habitat Suitability Modelling of wild Goat (capra aegagrus) In Ghamishloo National Park Using Artificial Neural Networks", Journal of Animal Environment 10, no.3 (2018): 29-38. magiran.com/p1975134
محمدرضا احمدی دستجردی، علی جهانی، حمیدرضا رضایی، حمید گشتاسب، (1397). 'مدل سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در پارک ملی قمیشلو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(3)، صص.29-38. magiran.com/p1975134
Mohammad Ahmadi Dastjerdi, Ali Jahani , Hamidreza Rezaee, Hamid Goshtasb, (2018). 'Habitat Suitability Modelling of wild Goat (capra aegagrus) In Ghamishloo National Park Using Artificial Neural Networks', Journal of Animal Environment, 10(3), pp.29-38. magiran.com/p1975134
محمدرضا احمدی دستجردی؛ علی جهانی؛ حمیدرضا رضایی؛ حمید گشتاسب. "مدل سازی مطلوبیت زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) در پارک ملی قمیشلو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،3 ، 1397، 29-38. magiran.com/p1975134
Mohammad Ahmadi Dastjerdi; Ali Jahani ; Hamidreza Rezaee; Hamid Goshtasb. "Habitat Suitability Modelling of wild Goat (capra aegagrus) In Ghamishloo National Park Using Artificial Neural Networks", Journal of Animal Environment, 10, 3, 2018, 29-38. magiran.com/p1975134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال