ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی صدوق نیری، احسان کامرانی، علی اصغر خانی پور، نیلس مادسن، ایمان سوری نژاد، (1397). بررسی ترکیب گونه ای، ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی در آب های شمال شرقی دریای عمان (سیستان و بلوچستان)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(3)، 257-264. magiran.com/p1975163
Ali Sadough Niri, Ehsan Kamrani , Ali Asghar Khanipour, Niels Madsen, Iman Sourinejad, (2018). Investigating species composition, length frequency composition and by-catch amount of longtail tuna drift gillnets in northeastern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchestan), Journal of Animal Environment, 10(3), 257-264. magiran.com/p1975163
علی صدوق نیری، احسان کامرانی، علی اصغر خانی پور، نیلس مادسن، ایمان سوری نژاد، بررسی ترکیب گونه ای، ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی در آب های شمال شرقی دریای عمان (سیستان و بلوچستان). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(3): 257-264. magiran.com/p1975163
Ali Sadough Niri, Ehsan Kamrani , Ali Asghar Khanipour, Niels Madsen, Iman Sourinejad, Investigating species composition, length frequency composition and by-catch amount of longtail tuna drift gillnets in northeastern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchestan), Journal of Animal Environment, 2018; 10(3): 257-264. magiran.com/p1975163
علی صدوق نیری، احسان کامرانی، علی اصغر خانی پور، نیلس مادسن، ایمان سوری نژاد، "بررسی ترکیب گونه ای، ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی در آب های شمال شرقی دریای عمان (سیستان و بلوچستان)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 3 (1397): 257-264. magiran.com/p1975163
Ali Sadough Niri, Ehsan Kamrani , Ali Asghar Khanipour, Niels Madsen, Iman Sourinejad, "Investigating species composition, length frequency composition and by-catch amount of longtail tuna drift gillnets in northeastern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchestan)", Journal of Animal Environment 10, no.3 (2018): 257-264. magiran.com/p1975163
علی صدوق نیری، احسان کامرانی، علی اصغر خانی پور، نیلس مادسن، ایمان سوری نژاد، (1397). 'بررسی ترکیب گونه ای، ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی در آب های شمال شرقی دریای عمان (سیستان و بلوچستان)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(3)، صص.257-264. magiran.com/p1975163
Ali Sadough Niri, Ehsan Kamrani , Ali Asghar Khanipour, Niels Madsen, Iman Sourinejad, (2018). 'Investigating species composition, length frequency composition and by-catch amount of longtail tuna drift gillnets in northeastern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchestan)', Journal of Animal Environment, 10(3), pp.257-264. magiran.com/p1975163
علی صدوق نیری؛ احسان کامرانی؛ علی اصغر خانی پور؛ نیلس مادسن؛ ایمان سوری نژاد. "بررسی ترکیب گونه ای، ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی در آب های شمال شرقی دریای عمان (سیستان و بلوچستان)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،3 ، 1397، 257-264. magiran.com/p1975163
Ali Sadough Niri; Ehsan Kamrani ; Ali Asghar Khanipour; Niels Madsen; Iman Sourinejad. "Investigating species composition, length frequency composition and by-catch amount of longtail tuna drift gillnets in northeastern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchestan)", Journal of Animal Environment, 10, 3, 2018, 257-264. magiran.com/p1975163
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال