ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد قلی زاده، سکینه بویری، (1397). بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع و الگوی پراکنش جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه زرین گل، استان گلستان، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(3)، 369-376. magiran.com/p1975177
Mohammad Gholizadeh , Sakineh Boveiri, (2018). Investigation of the effects of environmental factors on diversity and distribution patterns of macroinvertebrates communities Zarin-Gol River Golestan province, Journal of Animal Environment, 10(3), 369-376. magiran.com/p1975177
محمد قلی زاده، سکینه بویری، بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع و الگوی پراکنش جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه زرین گل، استان گلستان. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(3): 369-376. magiran.com/p1975177
Mohammad Gholizadeh , Sakineh Boveiri, Investigation of the effects of environmental factors on diversity and distribution patterns of macroinvertebrates communities Zarin-Gol River Golestan province, Journal of Animal Environment, 2018; 10(3): 369-376. magiran.com/p1975177
محمد قلی زاده، سکینه بویری، "بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع و الگوی پراکنش جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه زرین گل، استان گلستان"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 3 (1397): 369-376. magiran.com/p1975177
Mohammad Gholizadeh , Sakineh Boveiri, "Investigation of the effects of environmental factors on diversity and distribution patterns of macroinvertebrates communities Zarin-Gol River Golestan province", Journal of Animal Environment 10, no.3 (2018): 369-376. magiran.com/p1975177
محمد قلی زاده، سکینه بویری، (1397). 'بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع و الگوی پراکنش جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه زرین گل، استان گلستان'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(3)، صص.369-376. magiran.com/p1975177
Mohammad Gholizadeh , Sakineh Boveiri, (2018). 'Investigation of the effects of environmental factors on diversity and distribution patterns of macroinvertebrates communities Zarin-Gol River Golestan province', Journal of Animal Environment, 10(3), pp.369-376. magiran.com/p1975177
محمد قلی زاده؛ سکینه بویری. "بررسی اثر عوامل محیطی بر تنوع و الگوی پراکنش جوامع بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه زرین گل، استان گلستان". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،3 ، 1397، 369-376. magiran.com/p1975177
Mohammad Gholizadeh ; Sakineh Boveiri. "Investigation of the effects of environmental factors on diversity and distribution patterns of macroinvertebrates communities Zarin-Gol River Golestan province", Journal of Animal Environment, 10, 3, 2018, 369-376. magiran.com/p1975177
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال