ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن پوریونس، کامران رضایی توابع، غلامرضا رفیعی، حمید علاف نویریان، (1397). بررسی اثرات فلز سنگین سرب بر تجمع زیستی و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضله میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(3)، 405-412. magiran.com/p1975181
Bahman Pouryounes, Kamran Rezaei Tavabe , Gholamreza Rafiee, Hamid Allaf Navirian, (2018). Investigation of effects of lead (Pb) heavy metal on bio-accumulation and necrosis of hepatopancreas and muscle tissues of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense, Journal of Animal Environment, 10(3), 405-412. magiran.com/p1975181
بهمن پوریونس، کامران رضایی توابع، غلامرضا رفیعی، حمید علاف نویریان، بررسی اثرات فلز سنگین سرب بر تجمع زیستی و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضله میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1397؛ 10(3): 405-412. magiran.com/p1975181
Bahman Pouryounes, Kamran Rezaei Tavabe , Gholamreza Rafiee, Hamid Allaf Navirian, Investigation of effects of lead (Pb) heavy metal on bio-accumulation and necrosis of hepatopancreas and muscle tissues of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense, Journal of Animal Environment, 2018; 10(3): 405-412. magiran.com/p1975181
بهمن پوریونس، کامران رضایی توابع، غلامرضا رفیعی، حمید علاف نویریان، "بررسی اثرات فلز سنگین سرب بر تجمع زیستی و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضله میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 10، شماره 3 (1397): 405-412. magiran.com/p1975181
Bahman Pouryounes, Kamran Rezaei Tavabe , Gholamreza Rafiee, Hamid Allaf Navirian, "Investigation of effects of lead (Pb) heavy metal on bio-accumulation and necrosis of hepatopancreas and muscle tissues of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense", Journal of Animal Environment 10, no.3 (2018): 405-412. magiran.com/p1975181
بهمن پوریونس، کامران رضایی توابع، غلامرضا رفیعی، حمید علاف نویریان، (1397). 'بررسی اثرات فلز سنگین سرب بر تجمع زیستی و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضله میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 10(3)، صص.405-412. magiran.com/p1975181
Bahman Pouryounes, Kamran Rezaei Tavabe , Gholamreza Rafiee, Hamid Allaf Navirian, (2018). 'Investigation of effects of lead (Pb) heavy metal on bio-accumulation and necrosis of hepatopancreas and muscle tissues of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense', Journal of Animal Environment, 10(3), pp.405-412. magiran.com/p1975181
بهمن پوریونس؛ کامران رضایی توابع؛ غلامرضا رفیعی؛ حمید علاف نویریان. "بررسی اثرات فلز سنگین سرب بر تجمع زیستی و تخریب بافت های هپاتوپانکراس و عضله میگوی رودخانه ای شرقی (Macrobrachium nipponense)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 10 ،3 ، 1397، 405-412. magiran.com/p1975181
Bahman Pouryounes; Kamran Rezaei Tavabe ; Gholamreza Rafiee; Hamid Allaf Navirian. "Investigation of effects of lead (Pb) heavy metal on bio-accumulation and necrosis of hepatopancreas and muscle tissues of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense", Journal of Animal Environment, 10, 3, 2018, 405-412. magiran.com/p1975181
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال