ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین پناهی صاحبی، ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی، حسین اورجی، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، علی طاهری میرقائد، (1397). تاثیر گنجاندن سطوح مختلف مکمل آنزیمی ناتوزایم پلاس (Natuzyme plus) در جیره بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و میزان بازماندگی بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso (Linnaeus, 1758، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 6(4)، 85-96. magiran.com/p1975232
Hossein Panahi Sahebi, Abolghasem Esmaeili Fereidouni, Hossein Oraji, Abdolsamad Keramat Amirkolaei, (2019). Influence of supplementary Natuzyme plus enzyme in the diet on growth performance, body biochemical composition and survival rate of beluga (Huso huso) juveniles, Journal of Applied Ichthyological Research, 6(4), 85-96. magiran.com/p1975232
حسین پناهی صاحبی، ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی، حسین اورجی، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، علی طاهری میرقائد، تاثیر گنجاندن سطوح مختلف مکمل آنزیمی ناتوزایم پلاس (Natuzyme plus) در جیره بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و میزان بازماندگی بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso (Linnaeus, 1758. نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1397؛ 6(4): 85-96. magiran.com/p1975232
Hossein Panahi Sahebi, Abolghasem Esmaeili Fereidouni, Hossein Oraji, Abdolsamad Keramat Amirkolaei, Influence of supplementary Natuzyme plus enzyme in the diet on growth performance, body biochemical composition and survival rate of beluga (Huso huso) juveniles, Journal of Applied Ichthyological Research, 2019; 6(4): 85-96. magiran.com/p1975232
حسین پناهی صاحبی، ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی، حسین اورجی، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، علی طاهری میرقائد، "تاثیر گنجاندن سطوح مختلف مکمل آنزیمی ناتوزایم پلاس (Natuzyme plus) در جیره بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و میزان بازماندگی بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso (Linnaeus, 1758"، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 6، شماره 4 (1397): 85-96. magiran.com/p1975232
Hossein Panahi Sahebi, Abolghasem Esmaeili Fereidouni, Hossein Oraji, Abdolsamad Keramat Amirkolaei, "Influence of supplementary Natuzyme plus enzyme in the diet on growth performance, body biochemical composition and survival rate of beluga (Huso huso) juveniles", Journal of Applied Ichthyological Research 6, no.4 (2019): 85-96. magiran.com/p1975232
حسین پناهی صاحبی، ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی، حسین اورجی، عبدالصمد کرامت امیرکلایی، علی طاهری میرقائد، (1397). 'تاثیر گنجاندن سطوح مختلف مکمل آنزیمی ناتوزایم پلاس (Natuzyme plus) در جیره بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و میزان بازماندگی بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso (Linnaeus, 1758'، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 6(4)، صص.85-96. magiran.com/p1975232
Hossein Panahi Sahebi, Abolghasem Esmaeili Fereidouni, Hossein Oraji, Abdolsamad Keramat Amirkolaei, (2019). 'Influence of supplementary Natuzyme plus enzyme in the diet on growth performance, body biochemical composition and survival rate of beluga (Huso huso) juveniles', Journal of Applied Ichthyological Research, 6(4), pp.85-96. magiran.com/p1975232
حسین پناهی صاحبی؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ حسین اورجی؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ علی طاهری میرقائد. "تاثیر گنجاندن سطوح مختلف مکمل آنزیمی ناتوزایم پلاس (Natuzyme plus) در جیره بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و میزان بازماندگی بچه فیل ماهی پرورشی (Huso huso (Linnaeus, 1758". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 6 ،4 ، 1397، 85-96. magiran.com/p1975232
Hossein Panahi Sahebi; Abolghasem Esmaeili Fereidouni; Hossein Oraji; Abdolsamad Keramat Amirkolaei. "Influence of supplementary Natuzyme plus enzyme in the diet on growth performance, body biochemical composition and survival rate of beluga (Huso huso) juveniles", Journal of Applied Ichthyological Research, 6, 4, 2019, 85-96. magiran.com/p1975232
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال