ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر شعبانی پور، نیلوفر حقی، (1398). مقایسه لایه بندی شبکیه چشم در جنین، لارو و بالغ شاهکولی (Alburnus chalcoides)، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، 1-15. magiran.com/p1975236
Nader Shabanipour, Niloofar Haghi, (2019). Comparative Retina Stratification in Embryos, Larvae and Adults of Alburnus chalcoides, Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), 1-15. magiran.com/p1975236
نادر شعبانی پور، نیلوفر حقی، مقایسه لایه بندی شبکیه چشم در جنین، لارو و بالغ شاهکولی (Alburnus chalcoides). نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1398؛ 7(1): 1-15. magiran.com/p1975236
Nader Shabanipour, Niloofar Haghi, Comparative Retina Stratification in Embryos, Larvae and Adults of Alburnus chalcoides, Journal of Applied Ichthyological Research, 2019; 7(1): 1-15. magiran.com/p1975236
نادر شعبانی پور، نیلوفر حقی، "مقایسه لایه بندی شبکیه چشم در جنین، لارو و بالغ شاهکولی (Alburnus chalcoides)"، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 7، شماره 1 (1398): 1-15. magiran.com/p1975236
Nader Shabanipour, Niloofar Haghi, "Comparative Retina Stratification in Embryos, Larvae and Adults of Alburnus chalcoides", Journal of Applied Ichthyological Research 7, no.1 (2019): 1-15. magiran.com/p1975236
نادر شعبانی پور، نیلوفر حقی، (1398). 'مقایسه لایه بندی شبکیه چشم در جنین، لارو و بالغ شاهکولی (Alburnus chalcoides)'، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، صص.1-15. magiran.com/p1975236
Nader Shabanipour, Niloofar Haghi, (2019). 'Comparative Retina Stratification in Embryos, Larvae and Adults of Alburnus chalcoides', Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), pp.1-15. magiran.com/p1975236
نادر شعبانی پور؛ نیلوفر حقی. "مقایسه لایه بندی شبکیه چشم در جنین، لارو و بالغ شاهکولی (Alburnus chalcoides)". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7 ،1 ، 1398، 1-15. magiran.com/p1975236
Nader Shabanipour; Niloofar Haghi. "Comparative Retina Stratification in Embryos, Larvae and Adults of Alburnus chalcoides", Journal of Applied Ichthyological Research, 7, 1, 2019, 1-15. magiran.com/p1975236
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال