ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه نوری، فاطمه جعفری، ناصر آق، امیر توکمه چی، (1398). اثرات سطوح مختلف فسفولیپید بر ترکیب اسید چرب، محتوای چربی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز در ماهی ازون برون) (Acipenser stellatus، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، 31-46. magiran.com/p1975238
Farzaneh Noori, Fatemeh Jafari, Naser Agh, Amir Tukmechi, (2019). Effects of different levels of phospholipids on fatty acid composition, body lipid content and lipase activity in stellate fish (Acipenser stellatus) stellatus), Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), 31-46. magiran.com/p1975238
فرزانه نوری، فاطمه جعفری، ناصر آق، امیر توکمه چی، اثرات سطوح مختلف فسفولیپید بر ترکیب اسید چرب، محتوای چربی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز در ماهی ازون برون) (Acipenser stellatus. نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1398؛ 7(1): 31-46. magiran.com/p1975238
Farzaneh Noori, Fatemeh Jafari, Naser Agh, Amir Tukmechi, Effects of different levels of phospholipids on fatty acid composition, body lipid content and lipase activity in stellate fish (Acipenser stellatus) stellatus), Journal of Applied Ichthyological Research, 2019; 7(1): 31-46. magiran.com/p1975238
فرزانه نوری، فاطمه جعفری، ناصر آق، امیر توکمه چی، "اثرات سطوح مختلف فسفولیپید بر ترکیب اسید چرب، محتوای چربی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز در ماهی ازون برون) (Acipenser stellatus"، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 7، شماره 1 (1398): 31-46. magiran.com/p1975238
Farzaneh Noori, Fatemeh Jafari, Naser Agh, Amir Tukmechi, "Effects of different levels of phospholipids on fatty acid composition, body lipid content and lipase activity in stellate fish (Acipenser stellatus) stellatus)", Journal of Applied Ichthyological Research 7, no.1 (2019): 31-46. magiran.com/p1975238
فرزانه نوری، فاطمه جعفری، ناصر آق، امیر توکمه چی، (1398). 'اثرات سطوح مختلف فسفولیپید بر ترکیب اسید چرب، محتوای چربی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز در ماهی ازون برون) (Acipenser stellatus'، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، صص.31-46. magiran.com/p1975238
Farzaneh Noori, Fatemeh Jafari, Naser Agh, Amir Tukmechi, (2019). 'Effects of different levels of phospholipids on fatty acid composition, body lipid content and lipase activity in stellate fish (Acipenser stellatus) stellatus)', Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), pp.31-46. magiran.com/p1975238
فرزانه نوری؛ فاطمه جعفری؛ ناصر آق؛ امیر توکمه چی. "اثرات سطوح مختلف فسفولیپید بر ترکیب اسید چرب، محتوای چربی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز در ماهی ازون برون) (Acipenser stellatus". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7 ،1 ، 1398، 31-46. magiran.com/p1975238
Farzaneh Noori; Fatemeh Jafari; Naser Agh; Amir Tukmechi. "Effects of different levels of phospholipids on fatty acid composition, body lipid content and lipase activity in stellate fish (Acipenser stellatus) stellatus)", Journal of Applied Ichthyological Research, 7, 1, 2019, 31-46. magiran.com/p1975238
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال