ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا محمودی خوش دره گی، عبدالمجید حاجی مرادلو، بهروز دستار، (1398). تعیین سطح مناسب پروتئین جیره غذایی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر اساس برخی از پارامترهای رشد، خون و بیوشیمیایی سرم در سیستم بیوفلوک، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، 61-84. magiran.com/p1975240
Mahsa Mahmoudi Khoshdarehgi, Abdolmajid Haji Moradloo, Behrouz Dastar, (2019). Determining the appropriate level of protein in diet of Cyprinus carpio fry based on some parameters of growth, blood and serum biochemistry in biofloc system, Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), 61-84. magiran.com/p1975240
مهسا محمودی خوش دره گی، عبدالمجید حاجی مرادلو، بهروز دستار، تعیین سطح مناسب پروتئین جیره غذایی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر اساس برخی از پارامترهای رشد، خون و بیوشیمیایی سرم در سیستم بیوفلوک. نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1398؛ 7(1): 61-84. magiran.com/p1975240
Mahsa Mahmoudi Khoshdarehgi, Abdolmajid Haji Moradloo, Behrouz Dastar, Determining the appropriate level of protein in diet of Cyprinus carpio fry based on some parameters of growth, blood and serum biochemistry in biofloc system, Journal of Applied Ichthyological Research, 2019; 7(1): 61-84. magiran.com/p1975240
مهسا محمودی خوش دره گی، عبدالمجید حاجی مرادلو، بهروز دستار، "تعیین سطح مناسب پروتئین جیره غذایی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر اساس برخی از پارامترهای رشد، خون و بیوشیمیایی سرم در سیستم بیوفلوک"، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 7، شماره 1 (1398): 61-84. magiran.com/p1975240
Mahsa Mahmoudi Khoshdarehgi, Abdolmajid Haji Moradloo, Behrouz Dastar, "Determining the appropriate level of protein in diet of Cyprinus carpio fry based on some parameters of growth, blood and serum biochemistry in biofloc system", Journal of Applied Ichthyological Research 7, no.1 (2019): 61-84. magiran.com/p1975240
مهسا محمودی خوش دره گی، عبدالمجید حاجی مرادلو، بهروز دستار، (1398). 'تعیین سطح مناسب پروتئین جیره غذایی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر اساس برخی از پارامترهای رشد، خون و بیوشیمیایی سرم در سیستم بیوفلوک'، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، صص.61-84. magiran.com/p1975240
Mahsa Mahmoudi Khoshdarehgi, Abdolmajid Haji Moradloo, Behrouz Dastar, (2019). 'Determining the appropriate level of protein in diet of Cyprinus carpio fry based on some parameters of growth, blood and serum biochemistry in biofloc system', Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), pp.61-84. magiran.com/p1975240
مهسا محمودی خوش دره گی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ بهروز دستار. "تعیین سطح مناسب پروتئین جیره غذایی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر اساس برخی از پارامترهای رشد، خون و بیوشیمیایی سرم در سیستم بیوفلوک". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7 ،1 ، 1398، 61-84. magiran.com/p1975240
Mahsa Mahmoudi Khoshdarehgi; Abdolmajid Haji Moradloo; Behrouz Dastar. "Determining the appropriate level of protein in diet of Cyprinus carpio fry based on some parameters of growth, blood and serum biochemistry in biofloc system", Journal of Applied Ichthyological Research, 7, 1, 2019, 61-84. magiran.com/p1975240
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال