ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زینب عابدی، سکینه یگانه، فاطمه مرادیان، حسین اورجی، (1398). بررسی اثر فیتاز تجاری (SMIZYME PHYTASE) در جیره حاوی سطوح مختلف آرد سویا بر رشد و ترکیبات لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)"، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، 85-99. magiran.com/p1975241
Seyedeh Zeinab Abedi, Sakineh Yeganeh, Fatemeh Moradian, Hosein Oraji, (2019). Effect of commercial phytase (SMIZYME PHYTASE) in diets containing different levels of soybean meal on growth and carcass compositions of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792), Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), 85-99. magiran.com/p1975241
سیده زینب عابدی، سکینه یگانه، فاطمه مرادیان، حسین اورجی، بررسی اثر فیتاز تجاری (SMIZYME PHYTASE) در جیره حاوی سطوح مختلف آرد سویا بر رشد و ترکیبات لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1398؛ 7(1): 85-99. magiran.com/p1975241
Seyedeh Zeinab Abedi, Sakineh Yeganeh, Fatemeh Moradian, Hosein Oraji, Effect of commercial phytase (SMIZYME PHYTASE) in diets containing different levels of soybean meal on growth and carcass compositions of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792), Journal of Applied Ichthyological Research, 2019; 7(1): 85-99. magiran.com/p1975241
سیده زینب عابدی، سکینه یگانه، فاطمه مرادیان، حسین اورجی، "بررسی اثر فیتاز تجاری (SMIZYME PHYTASE) در جیره حاوی سطوح مختلف آرد سویا بر رشد و ترکیبات لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)""، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 7، شماره 1 (1398): 85-99. magiran.com/p1975241
Seyedeh Zeinab Abedi, Sakineh Yeganeh, Fatemeh Moradian, Hosein Oraji, "Effect of commercial phytase (SMIZYME PHYTASE) in diets containing different levels of soybean meal on growth and carcass compositions of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)", Journal of Applied Ichthyological Research 7, no.1 (2019): 85-99. magiran.com/p1975241
سیده زینب عابدی، سکینه یگانه، فاطمه مرادیان، حسین اورجی، (1398). 'بررسی اثر فیتاز تجاری (SMIZYME PHYTASE) در جیره حاوی سطوح مختلف آرد سویا بر رشد و ترکیبات لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)"'، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، صص.85-99. magiran.com/p1975241
Seyedeh Zeinab Abedi, Sakineh Yeganeh, Fatemeh Moradian, Hosein Oraji, (2019). 'Effect of commercial phytase (SMIZYME PHYTASE) in diets containing different levels of soybean meal on growth and carcass compositions of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)', Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), pp.85-99. magiran.com/p1975241
سیده زینب عابدی؛ سکینه یگانه؛ فاطمه مرادیان؛ حسین اورجی. "بررسی اثر فیتاز تجاری (SMIZYME PHYTASE) در جیره حاوی سطوح مختلف آرد سویا بر رشد و ترکیبات لاشه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)"". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7 ،1 ، 1398، 85-99. magiran.com/p1975241
Seyedeh Zeinab Abedi; Sakineh Yeganeh; Fatemeh Moradian; Hosein Oraji. "Effect of commercial phytase (SMIZYME PHYTASE) in diets containing different levels of soybean meal on growth and carcass compositions of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)", Journal of Applied Ichthyological Research, 7, 1, 2019, 85-99. magiran.com/p1975241
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال