ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد خادمی حمیدی، محمد هرسیج، حجت الله جعفریان، محمد فرهنگی، (1398). اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، 117-130. magiran.com/p1975243
Mohammad Khademi Hamidi, Mohammad Harsij, Hojatollah Jafaryan, Mohammad Farhangi, (2019). The effect of Earth worm ( Eisenia fetida) difference levels on growth performance and body composition and Nutrition and Digestive Enzymes of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), 117-130. magiran.com/p1975243
محمد خادمی حمیدی، محمد هرسیج، حجت الله جعفریان، محمد فرهنگی، اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1398؛ 7(1): 117-130. magiran.com/p1975243
Mohammad Khademi Hamidi, Mohammad Harsij, Hojatollah Jafaryan, Mohammad Farhangi, The effect of Earth worm ( Eisenia fetida) difference levels on growth performance and body composition and Nutrition and Digestive Enzymes of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Applied Ichthyological Research, 2019; 7(1): 117-130. magiran.com/p1975243
محمد خادمی حمیدی، محمد هرسیج، حجت الله جعفریان، محمد فرهنگی، "اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 7، شماره 1 (1398): 117-130. magiran.com/p1975243
Mohammad Khademi Hamidi, Mohammad Harsij, Hojatollah Jafaryan, Mohammad Farhangi, "The effect of Earth worm ( Eisenia fetida) difference levels on growth performance and body composition and Nutrition and Digestive Enzymes of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Applied Ichthyological Research 7, no.1 (2019): 117-130. magiran.com/p1975243
محمد خادمی حمیدی، محمد هرسیج، حجت الله جعفریان، محمد فرهنگی، (1398). 'اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، صص.117-130. magiran.com/p1975243
Mohammad Khademi Hamidi, Mohammad Harsij, Hojatollah Jafaryan, Mohammad Farhangi, (2019). 'The effect of Earth worm ( Eisenia fetida) difference levels on growth performance and body composition and Nutrition and Digestive Enzymes of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)', Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), pp.117-130. magiran.com/p1975243
محمد خادمی حمیدی؛ محمد هرسیج؛ حجت الله جعفریان؛ محمد فرهنگی. "اثرات تغذیه با سطوح مختلف کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد رشد و ترکیبات بیوشیمیایی بدن و آنزیم های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7 ،1 ، 1398، 117-130. magiran.com/p1975243
Mohammad Khademi Hamidi; Mohammad Harsij; Hojatollah Jafaryan; Mohammad Farhangi. "The effect of Earth worm ( Eisenia fetida) difference levels on growth performance and body composition and Nutrition and Digestive Enzymes of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Applied Ichthyological Research, 7, 1, 2019, 117-130. magiran.com/p1975243
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال