ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادله حیدری، مسعود ستاری، سید حامد موسوی ثابت، محمد صادق علوی یگانه، (1398). مقایسه تفاوت های ریختی دو جمعیت گاوماهی دریاچه ای Rhinogobius similis Gill, 1859 در حوضه آبریز هریرود با استفاده از سیستم تراس، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، 143-153. magiran.com/p1975245
Adeleh Heidari, Masoud Sattari, Hamed Mousavi Sabet, Mohammad Sadegh Alavi Yeganeh, (2019). Morphological Comparison of two populations of lake goby Rhinogobius similis Gill, 1859 from Hariroud basin, Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), 143-153. magiran.com/p1975245
عادله حیدری، مسعود ستاری، سید حامد موسوی ثابت، محمد صادق علوی یگانه، مقایسه تفاوت های ریختی دو جمعیت گاوماهی دریاچه ای Rhinogobius similis Gill, 1859 در حوضه آبریز هریرود با استفاده از سیستم تراس. نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1398؛ 7(1): 143-153. magiran.com/p1975245
Adeleh Heidari, Masoud Sattari, Hamed Mousavi Sabet, Mohammad Sadegh Alavi Yeganeh, Morphological Comparison of two populations of lake goby Rhinogobius similis Gill, 1859 from Hariroud basin, Journal of Applied Ichthyological Research, 2019; 7(1): 143-153. magiran.com/p1975245
عادله حیدری، مسعود ستاری، سید حامد موسوی ثابت، محمد صادق علوی یگانه، "مقایسه تفاوت های ریختی دو جمعیت گاوماهی دریاچه ای Rhinogobius similis Gill, 1859 در حوضه آبریز هریرود با استفاده از سیستم تراس"، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 7، شماره 1 (1398): 143-153. magiran.com/p1975245
Adeleh Heidari, Masoud Sattari, Hamed Mousavi Sabet, Mohammad Sadegh Alavi Yeganeh, "Morphological Comparison of two populations of lake goby Rhinogobius similis Gill, 1859 from Hariroud basin", Journal of Applied Ichthyological Research 7, no.1 (2019): 143-153. magiran.com/p1975245
عادله حیدری، مسعود ستاری، سید حامد موسوی ثابت، محمد صادق علوی یگانه، (1398). 'مقایسه تفاوت های ریختی دو جمعیت گاوماهی دریاچه ای Rhinogobius similis Gill, 1859 در حوضه آبریز هریرود با استفاده از سیستم تراس'، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7(1)، صص.143-153. magiran.com/p1975245
Adeleh Heidari, Masoud Sattari, Hamed Mousavi Sabet, Mohammad Sadegh Alavi Yeganeh, (2019). 'Morphological Comparison of two populations of lake goby Rhinogobius similis Gill, 1859 from Hariroud basin', Journal of Applied Ichthyological Research, 7(1), pp.143-153. magiran.com/p1975245
عادله حیدری؛ مسعود ستاری؛ سید حامد موسوی ثابت؛ محمد صادق علوی یگانه. "مقایسه تفاوت های ریختی دو جمعیت گاوماهی دریاچه ای Rhinogobius similis Gill, 1859 در حوضه آبریز هریرود با استفاده از سیستم تراس". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 7 ،1 ، 1398، 143-153. magiran.com/p1975245
Adeleh Heidari; Masoud Sattari; Hamed Mousavi Sabet; Mohammad Sadegh Alavi Yeganeh. "Morphological Comparison of two populations of lake goby Rhinogobius similis Gill, 1859 from Hariroud basin", Journal of Applied Ichthyological Research, 7, 1, 2019, 143-153. magiran.com/p1975245
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال