ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد علی جلالی، مسیب کیانی، سید امیر حسین جلالی، جواد پوررضا، (1398). اثر جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا یا کلزا بهمراه مکمل ال کارنیتین بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(1)، 117-126. magiran.com/p1976332
Seyed Mohammad Ali Jalali , Mossayeb Kiani, Seyed Amir Hossein Jalali, Javad Pourreza, (2019). The Effect of Replacement of Fish Oil by Soybean or Canola Oils With L-Carnitine Supplement on Growth Performance of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, Journal of Veterinary Research, 74(1), 117-126. magiran.com/p1976332
سید محمد علی جلالی، مسیب کیانی، سید امیر حسین جلالی، جواد پوررضا، اثر جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا یا کلزا بهمراه مکمل ال کارنیتین بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1398؛ 74(1): 117-126. magiran.com/p1976332
Seyed Mohammad Ali Jalali , Mossayeb Kiani, Seyed Amir Hossein Jalali, Javad Pourreza, The Effect of Replacement of Fish Oil by Soybean or Canola Oils With L-Carnitine Supplement on Growth Performance of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, Journal of Veterinary Research, 2019; 74(1): 117-126. magiran.com/p1976332
سید محمد علی جلالی، مسیب کیانی، سید امیر حسین جلالی، جواد پوررضا، "اثر جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا یا کلزا بهمراه مکمل ال کارنیتین بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان"، مجله تحقیقات دامپزشکی 74، شماره 1 (1398): 117-126. magiran.com/p1976332
Seyed Mohammad Ali Jalali , Mossayeb Kiani, Seyed Amir Hossein Jalali, Javad Pourreza, "The Effect of Replacement of Fish Oil by Soybean or Canola Oils With L-Carnitine Supplement on Growth Performance of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss", Journal of Veterinary Research 74, no.1 (2019): 117-126. magiran.com/p1976332
سید محمد علی جلالی، مسیب کیانی، سید امیر حسین جلالی، جواد پوررضا، (1398). 'اثر جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا یا کلزا بهمراه مکمل ال کارنیتین بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 74(1)، صص.117-126. magiran.com/p1976332
Seyed Mohammad Ali Jalali , Mossayeb Kiani, Seyed Amir Hossein Jalali, Javad Pourreza, (2019). 'The Effect of Replacement of Fish Oil by Soybean or Canola Oils With L-Carnitine Supplement on Growth Performance of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss', Journal of Veterinary Research, 74(1), pp.117-126. magiran.com/p1976332
سید محمد علی جلالی؛ مسیب کیانی؛ سید امیر حسین جلالی؛ جواد پوررضا. "اثر جایگزینی روغن ماهی با روغن سویا یا کلزا بهمراه مکمل ال کارنیتین بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان". مجله تحقیقات دامپزشکی، 74 ،1 ، 1398، 117-126. magiran.com/p1976332
Seyed Mohammad Ali Jalali ; Mossayeb Kiani; Seyed Amir Hossein Jalali; Javad Pourreza. "The Effect of Replacement of Fish Oil by Soybean or Canola Oils With L-Carnitine Supplement on Growth Performance of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss", Journal of Veterinary Research, 74, 1, 2019, 117-126. magiran.com/p1976332
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال