ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن ملازاده، نرگس امیری، (1398). ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در فرایند تخلیه فرآورده های نفتی در پمپ بنزین به روش FMEA (مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر)، نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4(1)، 1171-1181. magiran.com/p1976362
Nastaran Molazadeh , Narges Amiri, (2019). Assessment of safety and environmental risks in the process of discharging petroleum products at the gasstation by the method FMEA (Case study of Shahin Shahr city), Journal of Environmental Science Studies, 4(1), 1171-1181. magiran.com/p1976362
نسترن ملازاده، نرگس امیری، ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در فرایند تخلیه فرآورده های نفتی در پمپ بنزین به روش FMEA (مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر). نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 1398؛ 4(1): 1171-1181. magiran.com/p1976362
Nastaran Molazadeh , Narges Amiri, Assessment of safety and environmental risks in the process of discharging petroleum products at the gasstation by the method FMEA (Case study of Shahin Shahr city), Journal of Environmental Science Studies, 2019; 4(1): 1171-1181. magiran.com/p1976362
نسترن ملازاده، نرگس امیری، "ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در فرایند تخلیه فرآورده های نفتی در پمپ بنزین به روش FMEA (مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر)"، نشریه مطالعات علوم محیط زیست 4، شماره 1 (1398): 1171-1181. magiran.com/p1976362
Nastaran Molazadeh , Narges Amiri, "Assessment of safety and environmental risks in the process of discharging petroleum products at the gasstation by the method FMEA (Case study of Shahin Shahr city)", Journal of Environmental Science Studies 4, no.1 (2019): 1171-1181. magiran.com/p1976362
نسترن ملازاده، نرگس امیری، (1398). 'ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در فرایند تخلیه فرآورده های نفتی در پمپ بنزین به روش FMEA (مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر)'، نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4(1)، صص.1171-1181. magiran.com/p1976362
Nastaran Molazadeh , Narges Amiri, (2019). 'Assessment of safety and environmental risks in the process of discharging petroleum products at the gasstation by the method FMEA (Case study of Shahin Shahr city)', Journal of Environmental Science Studies, 4(1), pp.1171-1181. magiran.com/p1976362
نسترن ملازاده؛ نرگس امیری. "ارزیابی ریسک ایمنی و محیط زیستی در فرایند تخلیه فرآورده های نفتی در پمپ بنزین به روش FMEA (مطالعه موردی شهرستان شاهین شهر)". نشریه مطالعات علوم محیط زیست، 4 ،1 ، 1398، 1171-1181. magiran.com/p1976362
Nastaran Molazadeh ; Narges Amiri. "Assessment of safety and environmental risks in the process of discharging petroleum products at the gasstation by the method FMEA (Case study of Shahin Shahr city)", Journal of Environmental Science Studies, 4, 1, 2019, 1171-1181. magiran.com/p1976362
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال