ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت الله قنواتی، سید رضا حسین زاده، امیر کرم، میترا فرخ زاد، (1397). توسعه فیزیکی کلان شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم های رودخانه ای، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 29(4)، 69-88. magiran.com/p1976407
Ezatallah Ghanavati, Seyed Reza Hosseinzadeh, Amir Karam, Mitra Farokhzad , (2019). The Physical Development of Mashhad Metropolis and Change in the Morphology of River Systems, Geography and Environmental Planning, 29(4), 69-88. magiran.com/p1976407
عزت الله قنواتی، سید رضا حسین زاده، امیر کرم، میترا فرخ زاد، توسعه فیزیکی کلان شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم های رودخانه ای. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1397؛ 29(4): 69-88. magiran.com/p1976407
Ezatallah Ghanavati, Seyed Reza Hosseinzadeh, Amir Karam, Mitra Farokhzad , The Physical Development of Mashhad Metropolis and Change in the Morphology of River Systems, Geography and Environmental Planning, 2019; 29(4): 69-88. magiran.com/p1976407
عزت الله قنواتی، سید رضا حسین زاده، امیر کرم، میترا فرخ زاد، "توسعه فیزیکی کلان شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم های رودخانه ای"، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 29، شماره 4 (1397): 69-88. magiran.com/p1976407
Ezatallah Ghanavati, Seyed Reza Hosseinzadeh, Amir Karam, Mitra Farokhzad , "The Physical Development of Mashhad Metropolis and Change in the Morphology of River Systems", Geography and Environmental Planning 29, no.4 (2019): 69-88. magiran.com/p1976407
عزت الله قنواتی، سید رضا حسین زاده، امیر کرم، میترا فرخ زاد، (1397). 'توسعه فیزیکی کلان شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم های رودخانه ای'، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 29(4)، صص.69-88. magiran.com/p1976407
Ezatallah Ghanavati, Seyed Reza Hosseinzadeh, Amir Karam, Mitra Farokhzad , (2019). 'The Physical Development of Mashhad Metropolis and Change in the Morphology of River Systems', Geography and Environmental Planning, 29(4), pp.69-88. magiran.com/p1976407
عزت الله قنواتی؛ سید رضا حسین زاده؛ امیر کرم؛ میترا فرخ زاد. "توسعه فیزیکی کلان شهر مشهد و تغییر در مورفولوژی سیستم های رودخانه ای". مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 29 ،4 ، 1397، 69-88. magiran.com/p1976407
Ezatallah Ghanavati; Seyed Reza Hosseinzadeh; Amir Karam; Mitra Farokhzad . "The Physical Development of Mashhad Metropolis and Change in the Morphology of River Systems", Geography and Environmental Planning, 29, 4, 2019, 69-88. magiran.com/p1976407
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال