ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حجت موسوی، نجمه نظری، یونس غلامی، (1397). تحلیل مکانی و قابلیت سنجی پهنه های مستعد توسعه گردشگری در شهرستان فسا، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 29(4)، 145-168. magiran.com/p1976411
Sayed Hojjat Mousavi , Najmeh Nazari, Yones Gholami, (2019). Spatial Analysis and Capability Assessment of Tourism Susceptible Zones in Fasa County, Geography and Environmental Planning, 29(4), 145-168. magiran.com/p1976411
سید حجت موسوی، نجمه نظری، یونس غلامی، تحلیل مکانی و قابلیت سنجی پهنه های مستعد توسعه گردشگری در شهرستان فسا. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1397؛ 29(4): 145-168. magiran.com/p1976411
Sayed Hojjat Mousavi , Najmeh Nazari, Yones Gholami, Spatial Analysis and Capability Assessment of Tourism Susceptible Zones in Fasa County, Geography and Environmental Planning, 2019; 29(4): 145-168. magiran.com/p1976411
سید حجت موسوی، نجمه نظری، یونس غلامی، "تحلیل مکانی و قابلیت سنجی پهنه های مستعد توسعه گردشگری در شهرستان فسا"، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 29، شماره 4 (1397): 145-168. magiran.com/p1976411
Sayed Hojjat Mousavi , Najmeh Nazari, Yones Gholami, "Spatial Analysis and Capability Assessment of Tourism Susceptible Zones in Fasa County", Geography and Environmental Planning 29, no.4 (2019): 145-168. magiran.com/p1976411
سید حجت موسوی، نجمه نظری، یونس غلامی، (1397). 'تحلیل مکانی و قابلیت سنجی پهنه های مستعد توسعه گردشگری در شهرستان فسا'، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 29(4)، صص.145-168. magiran.com/p1976411
Sayed Hojjat Mousavi , Najmeh Nazari, Yones Gholami, (2019). 'Spatial Analysis and Capability Assessment of Tourism Susceptible Zones in Fasa County', Geography and Environmental Planning, 29(4), pp.145-168. magiran.com/p1976411
سید حجت موسوی؛ نجمه نظری؛ یونس غلامی. "تحلیل مکانی و قابلیت سنجی پهنه های مستعد توسعه گردشگری در شهرستان فسا". مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 29 ،4 ، 1397، 145-168. magiran.com/p1976411
Sayed Hojjat Mousavi ; Najmeh Nazari; Yones Gholami. "Spatial Analysis and Capability Assessment of Tourism Susceptible Zones in Fasa County", Geography and Environmental Planning, 29, 4, 2019, 145-168. magiran.com/p1976411
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال