ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرانک داودزاده، شیرین سیاح فر، رزیتا حسینی شمس آبادی، حسن اتوکش، (1398). بررسی همخوانی تست پوستی توبرکولین و آزمون کوانتی فرون در کودکان دارای بیماری کلیوی کاندید دریافت داروهای سرکوبگر ایمنی در سال94- 1392در بیمارستان علی اصغر تهران، مجله بین المللی کودکان و نوجوانان، 4(3)، 3. magiran.com/p1976445
Faranak Davoodzadeh, Shirin Sayyahfar, Rozita Hosseinbadyy Shamsa, Hasan Otokesh, (2019). concordance of the tuberculin skin test and quantiferon in child with kidney disease who candidate for immunosuppressive drugs in 1392-94 in aliasghar hospital, International Journal of Children and Adolescents, 4(3), 3. magiran.com/p1976445
فرانک داودزاده، شیرین سیاح فر، رزیتا حسینی شمس آبادی، حسن اتوکش، بررسی همخوانی تست پوستی توبرکولین و آزمون کوانتی فرون در کودکان دارای بیماری کلیوی کاندید دریافت داروهای سرکوبگر ایمنی در سال94- 1392در بیمارستان علی اصغر تهران. مجله بین المللی کودکان و نوجوانان، 1398؛ 4(3): 3. magiran.com/p1976445
Faranak Davoodzadeh, Shirin Sayyahfar, Rozita Hosseinbadyy Shamsa, Hasan Otokesh, concordance of the tuberculin skin test and quantiferon in child with kidney disease who candidate for immunosuppressive drugs in 1392-94 in aliasghar hospital, International Journal of Children and Adolescents, 2019; 4(3): 3. magiran.com/p1976445
فرانک داودزاده، شیرین سیاح فر، رزیتا حسینی شمس آبادی، حسن اتوکش، "بررسی همخوانی تست پوستی توبرکولین و آزمون کوانتی فرون در کودکان دارای بیماری کلیوی کاندید دریافت داروهای سرکوبگر ایمنی در سال94- 1392در بیمارستان علی اصغر تهران"، مجله بین المللی کودکان و نوجوانان 4، شماره 3 (1398): 3. magiran.com/p1976445
Faranak Davoodzadeh, Shirin Sayyahfar, Rozita Hosseinbadyy Shamsa, Hasan Otokesh, "concordance of the tuberculin skin test and quantiferon in child with kidney disease who candidate for immunosuppressive drugs in 1392-94 in aliasghar hospital", International Journal of Children and Adolescents 4, no.3 (2019): 3. magiran.com/p1976445
فرانک داودزاده، شیرین سیاح فر، رزیتا حسینی شمس آبادی، حسن اتوکش، (1398). 'بررسی همخوانی تست پوستی توبرکولین و آزمون کوانتی فرون در کودکان دارای بیماری کلیوی کاندید دریافت داروهای سرکوبگر ایمنی در سال94- 1392در بیمارستان علی اصغر تهران'، مجله بین المللی کودکان و نوجوانان، 4(3)، صص.3. magiran.com/p1976445
Faranak Davoodzadeh, Shirin Sayyahfar, Rozita Hosseinbadyy Shamsa, Hasan Otokesh, (2019). 'concordance of the tuberculin skin test and quantiferon in child with kidney disease who candidate for immunosuppressive drugs in 1392-94 in aliasghar hospital', International Journal of Children and Adolescents, 4(3), pp.3. magiran.com/p1976445
فرانک داودزاده؛ شیرین سیاح فر؛ رزیتا حسینی شمس آبادی؛ حسن اتوکش. "بررسی همخوانی تست پوستی توبرکولین و آزمون کوانتی فرون در کودکان دارای بیماری کلیوی کاندید دریافت داروهای سرکوبگر ایمنی در سال94- 1392در بیمارستان علی اصغر تهران". مجله بین المللی کودکان و نوجوانان، 4 ،3 ، 1398، 3. magiran.com/p1976445
Faranak Davoodzadeh; Shirin Sayyahfar; Rozita Hosseinbadyy Shamsa; Hasan Otokesh. "concordance of the tuberculin skin test and quantiferon in child with kidney disease who candidate for immunosuppressive drugs in 1392-94 in aliasghar hospital", International Journal of Children and Adolescents, 4, 3, 2019, 3. magiran.com/p1976445
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال