ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید جعفر حسینی، (1397). ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی در قرآن، نشریه دانش پژوهی تامل، 3(5)، 75-97. magiran.com/p1976522
Sayed J’Afar Hosseini, (2018). “Marriage of the Muslim male with the female of Ahl Al Kitab from perspective of the Qur’an”, Biannual Student Journal of Ta,ammol, 3(5), 75-97. magiran.com/p1976522
سید جعفر حسینی، ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی در قرآن. نشریه دانش پژوهی تامل، 1397؛ 3(5): 75-97. magiran.com/p1976522
Sayed J’Afar Hosseini, “Marriage of the Muslim male with the female of Ahl Al Kitab from perspective of the Qur’an”, Biannual Student Journal of Ta,ammol, 2018; 3(5): 75-97. magiran.com/p1976522
سید جعفر حسینی، "ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی در قرآن"، نشریه دانش پژوهی تامل 3، شماره 5 (1397): 75-97. magiran.com/p1976522
Sayed J’Afar Hosseini, "“Marriage of the Muslim male with the female of Ahl Al Kitab from perspective of the Qur’an”", Biannual Student Journal of Ta,ammol 3, no.5 (2018): 75-97. magiran.com/p1976522
سید جعفر حسینی، (1397). 'ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی در قرآن'، نشریه دانش پژوهی تامل، 3(5)، صص.75-97. magiran.com/p1976522
Sayed J’Afar Hosseini, (2018). '“Marriage of the Muslim male with the female of Ahl Al Kitab from perspective of the Qur’an”', Biannual Student Journal of Ta,ammol, 3(5), pp.75-97. magiran.com/p1976522
سید جعفر حسینی. "ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی در قرآن". نشریه دانش پژوهی تامل، 3 ،5 ، 1397، 75-97. magiran.com/p1976522
Sayed J’Afar Hosseini. "“Marriage of the Muslim male with the female of Ahl Al Kitab from perspective of the Qur’an”", Biannual Student Journal of Ta,ammol, 3, 5, 2018, 75-97. magiran.com/p1976522
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال