ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمحمود طیب حسینی، نسرین انصاریان، (1398). معناکاوی واژه های «امراه»، «نساء» و «زوج» در قرآن کریم و کاربست آن در تحکیم روابط زوجین، نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 5(1)، 51-69. magiran.com/p1976677
Mahmoud Tayyeb Hous, Nasrin Ansarian, (2019). Inspecting the Meaning of the Terms “Imra’at”, “Nisga’a “and “Couple” in Qur’an: Its Application in Consolidating Couples’ Relationships, , 5(1), 51-69. magiran.com/p1976677
سیدمحمود طیب حسینی، نسرین انصاریان، معناکاوی واژه های «امراه»، «نساء» و «زوج» در قرآن کریم و کاربست آن در تحکیم روابط زوجین. نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 1398؛ 5(1): 51-69. magiran.com/p1976677
Mahmoud Tayyeb Hous, Nasrin Ansarian, Inspecting the Meaning of the Terms “Imra’at”, “Nisga’a “and “Couple” in Qur’an: Its Application in Consolidating Couples’ Relationships, , 2019; 5(1): 51-69. magiran.com/p1976677
سیدمحمود طیب حسینی، نسرین انصاریان، "معناکاوی واژه های «امراه»، «نساء» و «زوج» در قرآن کریم و کاربست آن در تحکیم روابط زوجین"، نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده 5، شماره 1 (1398): 51-69. magiran.com/p1976677
Mahmoud Tayyeb Hous, Nasrin Ansarian, "Inspecting the Meaning of the Terms “Imra’at”, “Nisga’a “and “Couple” in Qur’an: Its Application in Consolidating Couples’ Relationships", 5, no.1 (2019): 51-69. magiran.com/p1976677
سیدمحمود طیب حسینی، نسرین انصاریان، (1398). 'معناکاوی واژه های «امراه»، «نساء» و «زوج» در قرآن کریم و کاربست آن در تحکیم روابط زوجین'، نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 5(1)، صص.51-69. magiran.com/p1976677
Mahmoud Tayyeb Hous, Nasrin Ansarian, (2019). 'Inspecting the Meaning of the Terms “Imra’at”, “Nisga’a “and “Couple” in Qur’an: Its Application in Consolidating Couples’ Relationships', , 5(1), pp.51-69. magiran.com/p1976677
سیدمحمود طیب حسینی؛ نسرین انصاریان. "معناکاوی واژه های «امراه»، «نساء» و «زوج» در قرآن کریم و کاربست آن در تحکیم روابط زوجین". نشریه مطالعات اسلامی زنان و خانواده، 5 ،1 ، 1398، 51-69. magiran.com/p1976677
Mahmoud Tayyeb Hous; Nasrin Ansarian. "Inspecting the Meaning of the Terms “Imra’at”, “Nisga’a “and “Couple” in Qur’an: Its Application in Consolidating Couples’ Relationships", , 5, 1, 2019, 51-69. magiran.com/p1976677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال